Ketterää rahoitusta maakunnan kehittämisrahalla

Maakunnan kehittämisraha on maakuntaohjelman mukaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen tarkoitettu määräraha. Avustusta myönnetään lähinnä elinkeinotoiminnan kehittämiseen, mutta ei kuitenkaan yksittäisen yrityksen liiketoimintaan.

Maakunnan kehittämisrahan jakamisesta alueille päättää vuosittain TEM. Maakuntaliitto päättää määrärahan käytöstä Pohjois-Karjalassa.

Maakunnan kehittämisrahan käytön periaatteet

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto päättää osaamiskeskusohjelmaan liittyvästä maakunnan kehittämisrahasta sekä ns. ohjelmiin sitomattomasta maakunnan kehittämisrahasta.

Ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla rahoitetaan:

- lyhytkestoisia hankkeita

- pienehköjä hankkeita, kuten esiselvityshankkeita

- useampivuotisia hankkeita silloin, kun vuosirahoitus on pieni (joihin voidaan varautua)

- EAKR- ja ESR -ohjelmaa täydentäviä hankkeita.


Ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavien hankkeiden tulee olla Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman linjausten mukaisia. Rahoitus myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan. Useampivuotisten kehittämishankkeiden jatkorahoitus pyritään turvaamaan, mikäli hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Hankepäätösten valmistelu tapahtuu maakuntaliiton asiantuntijaryhmissä. Maakunnan kehittämisrahapäätökset tehdään pääsääntöisesti maakuntahallituksessa. Tietyin edellytyksin myös maakuntajohtaja tekee päätöksiä.

Maakunnan kehittämisrahan hakeminen

Maakunnan kehittämisrahaa voidaan hakea jatkuvasti. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä maakuntaliiton yhteyshenkilöön ja varmistaa, että suunniteltu hanke sopii rahoituslinjauksiin.

Tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakemus on allekirjoitettava. Rahoitushakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen projektisuunnitelma, jossa tulee selvittää hankkeen liittyminen aluekehittämisohjelmiin. Hakemukseen tai hankesuunnitelmaan tulee sisältyä ainakin:
 

  1. tiedot hakijasta ja hakijan organisaatiosta ja tarvittaessa sen taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen yhteyshenkilöistä;

  2. hankkeen nimi ja eritelty sisältö sekä kuvaus hankkeen toteuttamistavasta;

  3. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, eri tahojen vastuu hankkeen toteuttamisessa ja rahoittamisessa sekä mahdolliset sopimusjärjestelyt;

  4. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen;

  5. hankkeen rahoitussuunnitelma;

  6. hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, tavoitellut tulokset ja vaikutukset;

  7. kuvaus hankkeen tulosten raportoinnista ja niistä tiedottamisesta;

  8. selvitys siitä, miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa tullaan jatkamaan tuen päättymisen jälkeen, jollei se ole toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta;

  9. ilmoitus hankkeeseen saadusta tai haetusta muusta julkisesta tuesta;

  10. ilmoitus hakijan / hankkeeseen osallistuvan yrityksen kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana saamasta vähämerkityksestä tuesta (Huom. tämä vain tarvittaessa).

Tuen saajalla tai hankkeen toteuttajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen.