Pohjois-Karjalan kaivannaisala

Maailmanmarkkinahinnat painavat kaivannaistoiminnan liikevaihtoa vaikka louhinta lisääntyy

Artikkeli Trendit-julkaisusta 2.5.2016
Teksti: aluekehityspäällikkö Raimo Turunen

 

Kaivostoiminta ja louhinta jatkoi Pohjois-Karjalassa alamäkeä vuoden 2015 loppupuolella, lasku oli 11 %. Syynä on edelleen kansainvälinen matalasuhdanne, joka vaikuttaa metallien kysyntään ja alhaisiin maailmanmarkkinahintoihin.

Valoa synkältä näyttävään tilanteeseen tuo, että kaivannaisalan toimeliaisuus on kasvamassa ja kullan hinta on noussut koko alkuvuoden ajan. Liikevaihtolukuja tarkastellessa on huomioitava, että ne eivät kuvaa suoraan yritysten toimeliaisuutta ja kannattavuutta. Tukes:in tilastojen mukaan valtakunnan tasolla kokonaislouhinta kasvoi 19 % vuoden 2015 aikana huolimatta siitä, että kaivosinvestoinnit laskivat 17 %. Toisaalta suuremmilla louhintamäärillä pyritään kompensoimaan laskeneitten metallinhintojen vaikutusta myyntituloon, mikä merkitsee kannattavuuden heikkenemistä ja aiheuttaa taloudellisia haasteita.

Muista maakunnista poiketen malminetsintä Pohjois-Karjalassa jatkuu intensiivisenä Boliden Kylynlahden ja FinnAust Mining Oy:n toiminnan ansiosta. Myös Endomines Oy etsii lisäesiintymiä omilla kaivosalueillaan. Malminetsintää erityisesti Natura-alueilla vähentää toistaiseksi KHO:een ja HaO:iin tehdyt valitukset. Maakunnan kaivannaisklusterissa erityisenä huolenaiheena pidetään geologisen perustutkimuksen ja niin sanotun ensivaiheen malminetsinnän hiipumista.

Outokummussa sijaitsevassa mineraalitekniikan laboratoriossa GTK Mintec:issä on havaittu, että huolimatta pitkälle ulottuvista tutkimustilauksista, on suurten kaivannaisalan hankkeiden lukumäärä tällä hetkellä alhainen.

Kaivannaisala on erityisen herkkä kansainvälisen talouden heilahteluille. Taantumat ovat nopeita ja jyrkkiä, samoin kasvuvaiheet. Ennakoivalla toiminnalla, muun muassa malminetsinnällä sekä louhinta-, jalostus- ja tutkimusmenetelmien kehittämisellä heilahdusten haittoja voidaan vähentää. Tämä edesauttaa tulevan kasvuvaiheen täysimittaista hyödyntämistä.

Kivenleikkaamisen, muotoilun ja viimeistelyn alamäki jatkuu lievästi loiventuen

Kivenleikkaaminen, muotoilu ja viimeistely jatkaa alamäkeään, mutta pikkuhiljaa loiventuen. Kun pudotus viimevuoden alkupuolella oli 20,7 % oli se loppuvuodesta 10,5 %. Uusi maakunnallinen aluevaltaus, mustan kiven louhos ja jalostuslaitos Ilomantsissa eivät vielä näy tilastoissa.

Kaivannaisalan yleinen laskusuhdanne selittää osaltaan taantumista. Avainasemassa ovat kuitenkin vuolukivituotannon vaikeudet. Vuolukiviteollisuus on vahvasti riippuvainen uudisrakentamisen kehityksestä, joka lievään nousuun käännyttyäänkään ei vielä ole vetänyt vuolukiviteollisuutta mukaansa.  Liikevaihdon pieneneminen johtuu ensisijaisesti kotimaan kysynnän hiipumisesta erityisesti omakotirakentamisen osalta. Rakentamiseen vaikuttavat myös muutokset valituissa lämmitysjärjestelmissä ja niiden tavoitteissa. Venäjän markkinat ovat maailmanpoliittisen ilmapiirin vuoksi edelleen vaikeuksissa. Keski-Euroopan markkinoita heikentävät osaltaan käytössä olevat standardoidut kamiinatestit, jotka nykymenetelmin ovat vuolukivelle epäedullisia.

Vuolukiviteollisuuden voi katsoa olevan rakennemuutoksessa. Tilanteeseen on vastattu voimakkaalla sopeuttamisella ja toimintojen karsimisella. On etsitty uusia markkina-alueita Itä-Euroopan suunnalta. Myös tuotevalikoimaan ja tuotekehitykseen kilpailukyvyn ja kannattavuuden lisäämiseksi on panostettu.