Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaava edistää suunnitelmallista rakentamista Pohjois-Karjalassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Pohjois-Karjalassa maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Neljä vaihetta on nyt vahvistettu ja   Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä.

Maakuntakaavan katselu ja latauspalvelu


Maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen yhdistelmäaineistoon (1., 2., 3. ja 4. vaihe) voit tutustua Paikkatietoikkunan kautta.
 

(Huomioithan, että maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen kaava-aineisto ei näy lähelle zoomatessa).

 

Vahvistetut kaava-aineistot voit myös ladata itsellesi Lounaistieto –palvelun kautta osoitteesta http://www.lounaistieto.fi/blog/2015/08/19/maakuntien-liittojen-kaava-aineistot/

Maakuntakaavatyö etenee vaiheittain:

  • Aloitusvaihe: tehdään laatimispäätös

  • Tavoitevaihe: päätetään tavoitteista

  • Luonnosvaihe: käsitellään vaihtoehtoja, asetetaan luonnos nähtäville

  • Ehdotusvaihe: käsitellään ehdotusta, asetetaan ehdotus nähtäville

  • Hyväksymisvaihe: hyväksytään lopullinen maakuntakaava

  • Vahvistamisvaihe: ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan

  • Seurantavaihe: tarkastellaan toteutumista

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavoitusprosessin alkuvaiheessa käsiteltävät asiat ovat yleispiirteisiä ja periaatteellisia. Vuorovaikutus painottuu sidosryhmiin ja pysyviin työryhmiin. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa suunnittelu konkretisoituu ja käsiteltävät asiat tulevat lähemmäksi maakunnan asukkaita, maanomistajia ja muita osallisia. Tällöin vuorovaikutus korostuu.

Osallistumistapoja arvioidaan ja täydennetään työn kuluessa. Maakuntakaavoitukseen luodaan ainakin seuraavat osallistumistavat:

Kaavatyön aikana järjestetään alueellisia ja teemakohtaisia esittely- ja keskustelutilaisuuksia. Näissä on mahdollisuus vaikuttaa kaavatyön etenemiseen, kaavoituksen tavoitteisiin, vaihtoehtoihin ja niiden sisällöllisiin ratkaisuihin, ja arvioida näiden vaikutuksia

Sidosryhmäyhteistyön ja osallistumisen tulokset, keskustelut ja palautteet kiteytetään tiedotteisiin ja esitteisiin, jotka ovat kaikkien saatavissa joko painettuina liiton toimistosta tai liiton kotisivulta

Vaikutusten arviointi

Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on laaja ympäristökäsite ja riittävät tutkimukset ja selvitykset. Arvioinnin tavoitteena on selvittää ja arvioida laajoja kokonaisuuksia ja niiden välisiä toiminnallisia suhteita. Sillä pyritään edistämään ympäristönäkökohtien huomioimista ja ennalta ehkäisemään ei-toivottujen haittojen syntymistä.

Kaavassa selvitetään välittömät ja välilliset vaikutukset ympäristöön sisältäen yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Tarkasteltavat vaikutukset ja arviointimenetelmät täsmentyvät kaavoituksen edetessä. Vaikutuksista tullaan arvioimaan niiden kohdentumista, laajuutta sekä merkittävyyttä.