Maakuntaliiton organisaatio

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakuntaliiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Sen valitsee joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Pohjois-Karjalassa.

 

 

Maakuntaliiton toimisto

Toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin.

Toimiston perustehtävät on jaettu neljään avainprosessiin ja kahteen tukiprosessiin. Avainprosesseja ovat aluekehitys, alueidenkäyttö, maakunnan edunajaminen ja kehittämisrahoitus. Tukiprosesseja puolestaan ovat hallintopalvelut sekä johtaminen ja viestintä.