CLEAN

CLEAN-hanke

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallistuu partne­rina Interreg Europe ‑ohjel­masta rahoi­tet­ta­vaan CLEAN-hankkeeseen. Hankkeessa selvi­te­tään, kuinka vähähii­lisiä ratkai­suja voidaan hyödyntää raken­netun ympäristön energia­te­hok­kuuden parantamisessa.

Hankkeen puitteissa järjes­te­tään temaat­tisia työpa­joja ja opinto­vie­rai­luja sekä tuetaan paikal­lista sidos­ryh­mä­työs­ken­telyä. Hankkeessa jaetaan erilai­siin toimin­ta­ta­poihin ja tekno­lo­gioihin sekä innova­tii­vi­siin ratkai­suihin liittyviä hyviä käytän­teitä sekä tuetaan energia­sek­to­rilla toimivia julkisia ja yksityisiä toimi­joita. Hanke auttaa osaltaan EU:n raken­nuk­siin kohdis­tu­vien energia­te­hok­kuus­ta­voit­teiden saavut­ta­mista ja hankkeen tuloksia hyödyn­ne­tään vähähii­li­syyttä käsit­te­le­vissä strate­gioissa ja rakennerahastohankkeissa.

Hankkeen ensim­mäisen vaiheen aikana (01/2017–12/2019) tehtiin toimin­ta­suun­ni­telma alueel­li­siin tavoit­tei­siin pääse­mi­seksi ja toinen vaihe (01/2020–12/2021) sisälsi suunni­telman toteut­ta­misen ja seurannan. Kesäkuussa 2021 hankkeelle myönnet­tiin lisära­hoi­tusta ajalle 09/2021–12/2022. Jatko­hank­keessa analy­soi­daan COVID-19-pandemian vaiku­tuksia raken­netun ympäristön energian­ku­lu­tuk­seen ja energia­te­hok­kuu­teen ja tunnis­te­taan ja jaetaan näihin liittyviä hyviä käytän­töjä, joita viran­omaiset ovat toteut­ta­neet pande­mian aikana.

Hankkeen kokonais­bud­jetti on 1 956 974 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton osuus on 193 750 euroa.

Hanketta johtaa European Regions Network for the Applica­tion of Commu­nica­tions Techno­logy, ERNACT (Irlanti).

Hankkeen kumppanit ovat:

  • European Regions Network for the Applica­tion of Commu­nica­tions Techno­logy, ERNACT (Irlanti).
  • Regional Council of North Karelia (Suomi)
  • Regional Council of Väster­norr­land (Ruotsi)
  • Fomento de San Sebas­tián (Espanja)
  • Munici­pa­lity of Iasi (Romania)
  • Naples Agency for Energy and Environ­ment (Italia)
  • Utility coope­ra­tive of collec­tive interest les 7 Vents (Ranska)
  • Develop­ment Agency of Savinjska Region (Slovenia)
  • Region of Crete (Kreikka)