Maakunnan markki­nointi

Rohkeaa markki­nointia, erityi­sesti aitoja tekoja

Hyvän­tah­toinen mutta puhut­te­leva – tässä on maakun­ta­mark­ki­noin­timme lähtö­kohdat. Ei enää haaleaa vettä tai perin­teiden museointia vaan jotain rohkeaa, aitoa ja kosket­tavaa. Ennen kaikkea tekoja.

Päämää­räkin on selvillä. Pohjois-Karjalan markki­noinnin tavoit­teena on paikal­li­syl­peyden, rohkeiden tekojen ja houkut­te­le­vuuden lisää­minen. Me kaikki olemme osaltamme viemässä viestiä eteen­päin ja tekemässä Pohjois-Karjalasta sellaista kuin haluamme.

Rohkei­siin avauk­siin ja tekoihin meillä jos jollain on hyvät lähtö­kohdat. Pohjois-Karjalassa on tehty aina tiivistä yhteis­työtä ja karja­laisten juuriemme takia meissä jotain äkkiväärää – sellaista joka saa meidät kulke­maan omia polku­jamme ja tekemään asiat juuri niin kuin pitääkin.

Meillä on olemassa vahva brändi, joka herättää positii­visia mieli­kuvia ja kannustaa rohkeu­teen olla oma itsensä.

Kaiken maailman karja­laiset – heimol­lamme on paljon annet­tavaa maailmalle!

Pohjois-Karjalan markki­noinnin brändin ydin on ”Kaiken maailman karjalaiset”.

Karja­lai­suus nähdään ennen kaikkea mielen­ti­lana ja asenteena, jolla on paljon annet­tavaa maail­malle: vieraan­va­rai­suutta, yhtei­söl­li­syyttä ja hyvän­tah­toi­suutta ei voi olla koskaan liikaa. Tutta­val­linen jutus­telu on aliar­vos­tettu taiteen­laji, joka täällä Pohjois-Karjalassa totta vie osataan!

Omalei­mainen karja­lainen kulttuuri elää edelleen maakun­ta­laisten, maail­man­kan­sa­laisten ja karja­lais­siir­to­laisten suvuissa – rennosti mutta vahvasti. Pohjois-Karjala on paikka, johon palataan tavalla tai toisella. Sille on siis syynsä, miksi karja­lai­suus on Suomen heimo­tun­teista vahvin.

Karja­lai­suu­desta nousee myös maakunnan yhteinen pyrkimys ja panos ympäröi­välle maail­malle: täällä kukaan ei jää yksin. Mitä se sitten tarkoittaa?

Sitä, että Pohjois-Karjalassa on paljon yhtei­söl­li­syyttä ja siihen halutaan panostaa tulevai­suu­des­sakin. Täällä on aina ollut matala kynnys yhtey­de­not­ta­mi­selle ja yhdessä tekemiselle.

On totta, että yksinäi­syyttä on maakun­nassa tutki­tusti paljon. Se on asia, jonka muutta­mi­seksi kutsumme kaikki työsken­te­le­mään joka päivä. Brändi­uu­dis­tuksen myötä entistä pitkä­jän­tei­semmin ja suunni­tel­mal­li­semmin sekä vaikut­ta­vuutta seuraten.

Brändi­ki­teys ja pyrkimys saavat näkyä ja kuulua rohkeasti Pohjois-Karjalan sisäi­sessä ja ulkoi­sessa markki­noin­nissa ja ennen kaikkea teoissa. Meillä on olemassa mahtava pohja­vire ja tärkeä päämäärä, viedään yhdessä näitä eteenpäin!

Brändi­kirja on palve­luk­ses­sasi – ole hyvä!

Pohjois-Karjalan brändi­kirja on napakka ohjeisto siitä, miltä maakunnan materi­aalit näyttävät ja kuulos­tavat. Tutustu äänen­sä­vyyn ja visuaa­li­seen identi­teet­tiin ja vilkaise loistavia esimerk­kejä siitä, mihin kaikkeen brändi voi muovautua käsis­sämme.  Logot ovat käytös­säsi – muista lukea ohjeisto läpi ennen käyttöä!

Mitä on Pohjois-Karjala?
Maail­man­kar­ja­laiset
Mitä on pohjoiskarjalaisuus?
Pohjois-Karjala animaatio

Kuvitus­logo

kuvituslogo

Lisätie­toja