Eduna­ja­minen

Eduna­ja­minen ja yhteistyö

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoit­teena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtä­vänä on vaikuttaa päätök­siin, joita tehdään valtio­neu­voston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Tärkeintä on yhteistyö ja yhteisen tahdon muodos­ta­minen maakunnan sisällä ja parhaim­mil­laan myös maakun­tien välillä. Pidämme säännöl­listä yhteyttä maakunnan kansan­edus­ta­jiin. Tärkeitä yhteis­työ­kump­pa­neita ovat myös kunnat, yliopisto, elinkei­noe­lämän organi­saa­tiot, kuntayh­tymät, muut julkiset viran­omaiset ja oleel­liset tahot. Ylimaa­kun­nal­lisia yhteis­työ­ryhmiä ovat mm. Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta, Nopeat Itäradat, Pro vt 6 ja Järvi-Suomen kanavat.

Laadimme vuosit­tain Pohjois-Karjalan esityksen maakunnan toteu­tet­ta­vista hankkeista. Hanke­luet­telo on helpot­tanut ja tehos­tanut maakunnan edunval­vontaa valtion­hal­linnon suuntaan. Jotta hanke pääsee hanke­luet­te­loon, tulee sen olla toteut­ta­mis­kel­poinen, sen omara­hoi­tuso­suuden ja toteu­tus­suun­ni­telman tulee olla selvä ja sitou­tu­minen vahvaa.

Aktii­vista kunta-asioiden seurantaa ja edunvalvontaa

Kuntien kehit­tä­mis­toi­min­tamme käsittää laaja-alaisesti kunta-asioiden seurannan ja edunval­von­taan vaikuttamisen.

Käytän­nössä tämä tarkoittaa ajankoh­taisten kunta- ja alueke­hi­ty­s­asioiden seurantaa, analy­sointia ja tiedon­vä­li­tystä. Lisäksi tuotamme tarpeel­lista aineistoa kuntien talous­seu­rantaa varten ja seuraamme valtion toimen­pi­teiden vaiku­tuksia kuntien talou­teen ja edunvalvontaan.

Kerran kuussa kokoon­tu­vassa maakun­ta­liiton ja kunta­joh­ta­jien työryh­mässä käydään keskus­telua kulloinkin ajankoh­tai­sim­mista kunta-asioista. Tämän ohella n. joka toinen kuukausi kokoon­tuva Pohjois-Karjalan kunta­ta­lous­työ­ryhmä käsit­telee kunta­ta­louden kannalta merkit­täviä asioita.

Itä-Suomi yhteis­työtä

Olemme perus­ta­neet yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Kainuun kanssa Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan, jonka puitteissa tehdään tiivistä, maakun­ta­rajat ylittävää yhteis­työtä. Se edistää yhteisiä itäsuo­ma­laisia asioita, antaa muun muassa yhteisiä kannan­ot­toja ja suosituksia.

Lisäksi Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteis­työtä muun muassa ohjelma‑, ilmasto‑, bioenergia- ja liiken­ne­jär­jes­tel­mä­asioissa sekä kansain­vä­li­sissä asioissa.

Maakun­ta­joh­ta­jista koostuva työva­lio­kunta kokoontuu säännöl­li­sesti ja vastaa yhteis­työn toimeen­pa­nosta. Neuvot­te­lu­kunnan alaan liittyy myös yhteistyö mm. alueen kansan­edus­ta­jien ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunnan kanssa sekä alueiden kansain­vä­linen yhteistyö.