Liikenne

Liiken­ne­jär­jes­telmä läpileik­kaa­vana kaikessa toiminnassamme

Liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­nit­telu tukee maakunnan kehit­tä­mis­työtä, suunnit­telua ja eduna­ja­mista. Liiken­ne­verk­kojen ja muun liiken­ne­jär­jes­telmän kehit­tä­minen on noussut entistä tärkeäm­pään osaan eduna­ja­mi­sessa valtion niuken­tu­neiden määrä­ra­hojen johdosta.

Vaiku­tamme aktii­vi­sesti valta­kun­nal­li­seen ja itäsuo­ma­lai­seen liiken­ne­jär­jes­tel­mä­työhön ja liiken­ne­hank­kei­siin tavoit­tei­demme toteu­tu­mi­seksi. Vuosina 2024 — 2026 osallis­tumme mm. Euroopan unionin Interreg Aurora ‑ohjelman New North ‑trans­port, Logis­tics and Security of Supply ‑hankkee­seen, joka keskittyy pohjoisen alueen liikenne- ja logis­tiik­ka­jär­jes­telmän kehittämiseen. 

Liiken­ne­jär­jes­telmää koskevat asiat tulevat esille läpileik­kaa­vana koko maakun­ta­liiton toimin­nassa. Olemme mukana itäsuo­ma­lai­sessa ja seudul­li­sessa liiken­ne­jär­jes­tel­mäyh­teis­työssä sekä ylimaa­kun­nal­li­sissa liiken­teen kehittämishankkeissa.

Olemme myös olleet mukana valmis­te­le­massa Itä-Suomen liiken­ne­stra­te­giaa, jonka pohjalta on solmittu erillinen yhteistyösopimus. 

Pohjois-Karjalan liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma 2030

Pohjois-Karjalan liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma 2030 liittyy Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman (POKAT 2025) kehit­tä­mis­ta­voit­tee­seen Toimiva liiken­ne­jär­jes­telmä takaa alueen saavu­tet­ta­vuuden. Maakun­nal­linen liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma päivi­te­tään vuonna 2024 vastaa­maan paremmin muuttu­nutta toimintaympäristöä. 

Liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mamme tavoit­teet perus­tuvat Itä-Suomen liiken­ne­stra­te­gian ja valta­kun­nal­lisen liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telman tavoit­tei­siin. Tulevai­suuden liiken­ne­jär­jes­telmä muodostuu palve­luiden, infra­struk­tuurin ja tiedon kokonai­suu­desta. Meillä liiken­ne­jär­jes­telmän päämää­ränä on edistää maakunnan kilpai­lu­kykyä, seutujen elinvoimaa ja saavu­tet­ta­vuutta ja torjua osaltaan ilmastonmuutosta.

Viran­omaisten tulee ottaa toimin­nas­saan huomioon POKAT 2025 ja sen toimeen­pa­no­suun­ni­telmat, edistää suunni­tel­mien toteut­ta­mista ja arvioida toimen­pi­tei­densä vaiku­tuksia aluekehitykseen.

Maakunnan liitto vastaa alueke­hit­tä­misen strate­gi­sesta kokonai­suu­desta. Osana tätä maakunnan liitto vastaa maakunnan liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telman suunnit­te­lu­pro­sessin käynnis­tä­mi­sestä, siihen liittyvän yhteis­työn johta­mi­sesta ja kyseisen suunnit­telun yhteen­so­vit­ta­mi­sesta maakunnan muun suunnit­telun kanssa. Maakunnan muuhun suunnit­te­luun yhteen­so­vi­te­tulla liiken­ne­jär­jes­tel­mä­työllä ediste­tään alueen toimin­nal­lista raken­netta. Lainsää­dännön mukaan (Laki liiken­ne­jär­jes­tel­mästä ja maanteistä) tavoit­teena on edistää toimivaa, turval­lista ja kestävää liikennejärjestelmää.

Ajankoh­taisia sivustoja: 

Itä-Suomen liiken­ne­stra­tegia

New North ‑hankkeen sivusto

Liikenne 12 (valta­kun­nal­lisen liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telman päivitys)