Liikenne

Liikennejärjestelmä läpileikkaavana kaikessa toiminnassamme

Liikennejärjestelmäsuunnittelu tukee maakunnan kehittämistyötä, suunnittelua ja edunajamista. Liikenneverkkojen ja muun liikennejärjestelmän kehittäminen on noussut entistä tärkeämpään osaan edunajamisessa valtion niukentuneiden määrärahojen johdosta.

Vaikutamme aktiivisesti valtakunnalliseen ja itäsuomalaiseen liikennejärjestelmätyöhön ja liikennehankkeisiin tavoitteidemme toteutumiseksi.

Liikennejärjestelmää koskevat asiat tulevat esille läpileikkaavana koko maakuntaliiton toiminnassa. Olemme mukana itäsuomalaisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäyhteistyössä sekä ylimaakunnallisissa liikenteen kehittämishankkeissa.

Olemme myös olleet mukana valmistelemassa Itä-Suomen liikennestrategiaa, jonka pohjalta on solmittu erillinen yhteistyösopimus. 

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 liittyy Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT 2021) painopisteeseen Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmamme tavoitteet perustuvat Itä-Suomen liikennestrategian ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta. Meillä liikennejärjestelmän päämääränä on edistää maakunnan kilpailukykyä, seutujen elinvoimaa ja saavutettavuutta ja torjua osaltaan ilmastonmuutosta.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon POKAT 2021 ja sen toimeenpanosuunnitelmat, edistää suunnitelmien toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen.

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Osana tätä maakunnan liitto vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Maakunnan muuhun suunnitteluun yhteensovitetulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alueen toiminnallista rakennetta. Lainsäädännön mukaan (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.