2. vaihe­kaava

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaihe (Energia ja maisemat) käynnis

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus päätti kokouk­ses­saan 22.5.2023 käynnistää Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaiheen (energia ja maisemat) laati­misen. Uuden vaihe­maa­kun­ta­kaavan laati­minen on tullut ajankoh­tai­seksi erityi­sesti vihreän siirtymän edistä­misen ja energia­huollon omava­rai­suuden kasvat­ta­misen johdosta.  Osallistumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS) luonnos oli lausun­noilla ja nähtä­villä 24.5. – 30.6.2023 välisen ajan ja siitä saatiin kaikkiaan 30 kpl palaut­teita. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi palaut­teen perus­teella viimeis­tellyn osallistumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman kokouk­ses­saan 23.10.2023. Hyväk­sytty OAS ja siihen annet­tujen palau­teiden yhteen­vedot löytyvät kaava-asiakirjojen alta ohessa. Kaava­luon­noksen valmis­telu on parasta aikaa käynnissä. Tavoit­teena on saada kaava­luonnos lausun­noille ja nähtä­ville kesällä 2024.

2. vaihe­maa­kun­ta­kaa­vassa käsitel­lään muun muassa maakunnan sähkön­siir­to­ver­kostoa, uusiu­tuvan energian (erityi­sesti tuuli­voima ja aurin­koe­nergia) tuotantoa ja niiden maankäy­töl­lisiä tarpeita sekä maisema-alueita ja pohja­ve­sia­lueita. Tiedos­tet­tuja lisäsel­vi­tys­tar­peita on ainakin sähkön­siir­rossa, uusiu­tu­vassa energiassa tuulivoima- ja aurin­ko­puis­tojen osalta sekä maakun­nal­li­sesti arvok­kaiden maisema-alueiden päivi­tyk­sessä. 2. vaihe­maa­kun­ta­kaa­vassa päivi­te­tään siis energiain­fraa, tuuli­voimaa ja maakun­nal­li­sesti arvok­kaita maisema-alueita, sen sijaan aurin­ko­voiman käsit­tely on uutta maakun­ta­kaa­vassa.
  
Vaihe­kaavan tavoit­teena on vastata Pohjois-Karjalan maankäytön tulevien vuosien haastee­seen erityi­sesti puhtaan uusiu­tuvan energian tuotannon, käytön ja jakelun edistä­mi­seksi sekä maisema- ja pohja­ve­sia­lueiden saatta­mi­seksi ajan tasalle.

Lisätie­toja