2. vaihe­kaava

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaihe

Kaava­luonnos nähtä­villä ja lausunnoilla

Heinä­veden maankäytön kysymyksiä tarkas­te­leva 2.vaihemaakuntakaavaluonnos ja siihen liittyvä valmis­te­luai­neisto asete­taan maankäyttö- ja raken­nus­lain 62 §:n ja ‑asetuksen 30 §:n mukai­sesti julki­sesti nähtä­ville 21.12.2022 — 31.1.2023. Vaihe­maa­kun­ta­kaa­vassa yhteen­so­vi­te­taan ja yhtenäis­te­tään Heinä­veden aluetta koskevat Etelä-Savon maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät osaksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavaa 2040.

Kaava­luonn­os­asia­kirjat löytyvät sivuston oikeasta “kaava­luonn­os­asia­kirjat” ‑valikosta. Erillinen kaavan kartta­pal­velu löytyy täältä. Huomioithan, että kartta­pal­ve­lussa kaavan ulkoasua eroaa pdf-kartasta tekni­sistä rajoit­teista johtuen. 

Esitte­ly­ti­lai­suudet

Maakun­ta­liitto järjestää kaikille avoimen maakun­ta­kaa­va­luon­nosta koskevan esittely- ja keskus­te­lu­ti­lai­suuden etäyh­teyksin ke 18.1.2023 klo 16. Tapah­tuman tiedot ja ilmoit­tau­tu­mis­linkki löytyy maakun­nal­li­sesta tapah­tu­ma­ka­len­te­rista.

Kaavan tavoite

Kaavan tavoit­teena on yhteen­so­vittaa ja liittää Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan, yhtenäistää maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät sekä tarkas­tella Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040.

Vaihe­maa­kun­ta­kaavan laadinta on tullut ajankoh­tai­seksi Heinä­veden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakun­taan vuoden 2021 alussa. Tässä vaihe­kaa­vassa on tarkoitus käsitellä Heinä­veden maankäyt­tö­ky­sy­myksiä omana vaihe­kaa­va­naan. Tavoit­teena on yhteen­so­vittaa Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan, yhtenäistää maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät sekä tarkas­tella kunnan maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040. 

Lisätie­toja