Tulevai­suus­ra­hasto

Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­has­tosta hankerahoitusta

Yksi keskei­sistä rahoi­tus­muo­dois­tamme on Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­hasto, josta jaetaan vuosit­tain keski­määrin noin 30 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosit­tain käytet­tä­vissä oleva potti on 675 000 euroa.

Rahaston tarkoi­tuk­sena on edistää maakunnan henkistä ja talou­del­lista kehitystä ja toime­liai­suutta. Tulevai­suus­ra­haston hankkeet ovat yleensä kehittämis- ja selvi­tys­hank­keita, maakunnan markki­nointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakun­taoh­jelma POKAT:n tavoit­teita toteut­tavia. Hankkeella pitää siis olla vaikut­ta­vuutta joko paikal­li­sesti tai maakun­nal­li­sesti niin, että se parantaa yleistä toime­liai­suutta ja elinvoimaa.

Valtaosa hankkeiden rahoi­tuk­sesta mahtuu alle 25 000 euron luokkaan ja keski­mää­räinen tukipro­sentti on hanketta kohti ollut n. 30–40 %. Pienem­piäkin hankea­vus­tuksia toki myönnetään.

Tyypil­lisiä tuenha­ki­joita ovat kunnat, kehit­tä­mis­yh­tiöt, koulu­tus­lai­tokset, julki­soi­keu­del­liset toimijat ja erityi­sesti yhdis­tykset ja järjestöt. Yksityis­hen­ki­löille ei rahoi­tusta myönnetä eikä elinkei­no­toi­mintaa harjoit­ta­ville yrityksille.

Elokuva- ja av-tuotantojen tukira­hoi­tuk­ses­sakin on saavu­tettu hyviä tuloksia. Useita eloku­va­tuo­tan­toja on saatu tämän avulla Pohjois-Karjalaan.

Kenelle ja millä ehdoin?

Rahas­tosta myönne­tään avustuksia kehit­tä­mis­hank­kei­siin rahaston käytön periaat­teiden mukaan 1–70 % hankkeen hyväk­syt­tä­västä kustannusarviosta.

Kehit­tä­mis­hank­keiden tulee kohdistua pääsään­töi­sesti Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman mukai­siin painopis­tea­luei­siin ja toimin­ta­lin­joihin. Rahoi­tusta voidaan myöntää lisäksi Pohjois-Karjalan tunne­tuksi tekemi­seen, maakunnan, markki­noin­tiin, edunval­von­taan liitty­viin kehit­tä­mis­hank­kei­siin, alueellisiin/paikallisiin omaeh­toi­suu­teen perus­tu­viin hankkei­siin ja maakunnan kansain­vä­listä toimintaa edistä­viin hankkei­siin, omara­hoi­tuso­suu­deksi maakunnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoit­ta­mi­sessa. Rahoi­tusta ei myönnetä yksityis­hen­ki­löille eikä yrityksille.