Tieto­suoja

Tieto­suoja

Tieto­suo­jalla tarkoi­te­taan henki­lö­tie­tojen käsit­telyä lainmu­kai­sesti ja tavalla, joka kunnioittaa yksilöiden perus­oi­keuksia ja erityi­sesti oikeutta henki­lö­tie­tojen suojaan. Tieto­suo­jasta sääde­tään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679; GDPR), jota kansal­linen tieto­suo­ja­la­kimme (1050/2018) täsmentää.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on hallin­noi­miensa henki­lö­tie­to­va­ran­tojen eli rekis­te­rien rekis­te­rin­pi­täjä. Käsit­te­lemme henki­lö­tie­toja osana lakisää­teisten tehtä­viemme toteut­ta­mista (GDPR 6 art. 1 kohta c ja e alakohdat). Henki­lö­tie­toja käsitel­lään sisään­ra­ken­netun ja oletusar­voisen tieto­suojan periaat­teiden mukai­sesti, eli otamme kaikessa toimin­nas­samme henki­lö­tie­tojen suojan huomioon.

Henki­lö­tie­toja kerätään ainoas­taan tiettyä, ennalta määri­teltyä käyttö­tar­koi­tusta varten ja niitä säily­te­tään ainoas­taan niin kauan kuin on toimin­tamme kannalta tarpeen. Poikkeuksen tästä muodos­tavat sellaiset asiakirjat, jotka Kansal­li­sar­kisto on arkis­to­lain (831/1994) nojalla määrännyt arkis­toi­ta­viksi eli pysyvästi säily­tet­tä­viksi. Tältä sivulta löyty­vistä tieto­suo­ja­se­los­teista löydät tarkemmat kuvaukset henki­lö­tie­tojen käsit­te­lystä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Verkko­si­vuston tietosuoja- ja evästekäytännöt

Rekis­te­rin­pi­täjä ja tietosuojavastaava

Verkko­si­vuston toimin­taan liittyvän rekis­terin rekis­te­rin­pi­täjä on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto. Yhteys­hen­ki­lönä rekis­teriä koske­vissa asioissa toimii Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tietosuojavastaava.

Tietojen kerää­minen ja jakaminen

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät komment­teja sivus­tolle, keräämme komment­ti­lo­mak­keessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versio­tiedot roska­vies­tien tunnis­ta­misen helpot­ta­mi­seksi. Sähkö­pos­tio­soit­teesta luotu anony­mi­soitu hajau­tus­tieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiede­tään onko kommen­toija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tieto­suo­ja­se­loste löytyy osoit­teesta https://automattic.com/privacy/.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet

Käytämme yhteys­tie­to­jasi vastaa­maan esittä­miisi tukipyyn­töihin, yhtey­den­ot­to­pyyn­töihin tai tilauksiin.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivus­tolle, voit valita nimen, sähkö­pos­tio­soit­teen ja url-osoitteen tallen­nuksen evästee­seen. Tämä toiminto lisää käyttö­mu­ka­vuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokai­sella kerralla uudel­leen kommenttia lisätessä. Eväste­tieto poiste­taan selai­mesta vuoden kuluttua.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artik­kelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrat­ta­vissa siihen, että vierai­lija itse kävisi kolmannen osapuolen sivus­tolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seuran­tae­väs­teitä ja monito­roida vuoro­vai­ku­tus­tasi upotetun sisällön kanssa.

Sivuston fontit

Käytämme sivus­tos­samme Google-fonttia ulkoisten fonttien esittä­mi­seen. Palvelun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphit­heatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljem­pänä vain Google. Jotta tietyt fontit voidaan esittää verkko­si­vuil­lamme, yhteys Google-palvelimeen Yhdys­val­loissa muodos­te­taan, kun sivus­tos­samme käydään.

EU:n ja Yhdys­val­tain tieto­suo­ja­ke­hyksen (EU‑U.S. Data Privacy Framework) myötä Google takaa, että EU:n tieto­suo­ja­mää­räyksiä nouda­te­taan myös, kun tietoja käsitel­lään Yhdysvalloissa.

Sivus­tos­samme käynnin kautta muodos­tetun Google-yhteyden avulla Google voi varmistaa, miltä sivus­tolta pyyntösi lähetet­tiin ja mihin IP-osoitteeseen fontin ulkoasu on lähetettävä.

Google antaa lisätie­toja ja tietoa mahdol­li­suuk­sista tietojen käytön estämi­seen osoitteissa:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Tietojen säilyt­tä­minen ja säännön­mu­kainen poistaminen

Suojaamme tieto­jasi tekemällä niistä varmuus­ko­piot, joiden avulla voimme palauttaa tiedot, jotka voisivat kadota katastrofi- tai tietomurtotilanteissa.

Poistamme henki­lö­tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoi­tuk­seen, jota varten ne kerät­tiin. Nimen, sähkö­pos­tio­soit­teen ja url-osoitteen tallen­tava eväste­tieto poiste­taan selai­mesta vuoden kuluttua.

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperusteet

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton verkko­si­vuston toimin­taan liittyvän henki­lö­tie­tojen käsit­telyn pääasial­lisia oikeus­pe­rus­teita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. (1) c alakohdan mukainen lakisää­teisen velvoit­teen noudat­ta­minen ja 6 art. (1) e alakohdan mukainen yleistä etua koskevan tehtävän suorit­ta­minen. Verkko­si­vusto toteuttaa osaltaan viran­omaisten toiminnan julki­suu­desta annetun lain (621/1999) 20 §:n mukaista viran­omaisen tiedot­ta­mis­vel­voi­tetta toimin­nas­taan sekä yhteis­kun­tao­loista ja niiden kehityk­sestä toimia­lal­laan. Maakun­ta­liiton tehtä­vistä on säädetty alueiden kehit­tä­mi­sestä ja Euroopan unionin alue- ja raken­ne­po­li­tiikan toimeen­pa­nosta annetun lain (756/2021) 17 §:ssä, maankäyttö- ja raken­nus­lain (132/1999) 19 §:ssä ja 25 §:ssä sekä kiinteän laaja­kaistan raken­ta­misen tuista annetun lain (1262/2020) 4–6 §:ssä.

Sähköisen viestinnän palve­luista annetun lain (917/2014) 205 §:n mukaan suostu­musta edellyt­tä­vien ja henki­lö­tie­doiksi katsot­ta­vien evästeiden osalta henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. (1) a alakohdan mukainen rekis­te­röidyn suostumus.

Google-fonttien käyttöön liittyvän henki­lö­tie­tojen käsit­telyn osalta oikeus­pe­ruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (f). Verkko­si­vus­tomme optimointi ja sen kaupal­linen toiminta on oikeu­tettu etumme.

Rekis­te­röidyn oikeudet

Sinulla rekis­te­röi­tynä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukai­sesti oikeus

  • peruuttaa henki­lö­tie­to­jesi käsit­telyä koskeva suostumus (13–14 art.) siltä osin kuin henki­lö­tie­tojen käsit­tely perustuu suostu­muk­seen (6 art. [1] a);
  • tarkastaa itseäsi koskevat henki­lö­tiedot (15 art.);
  • pyytää tieto­jesi oikai­se­mista (16 art.), poista­mista (17 art.) tai käsit­telyn rajoit­ta­mista (18 art.);
  • siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen (20 art.) siltä osin kuin henki­lö­tie­tojen käsit­tely perustuu suostu­muk­seen (6 art. [1] a);
  • vastustaa henki­lö­tie­to­jesi käsit­telyä (21 art.) siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jesi käsit­tely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorit­ta­mi­seen (6 art. [1] e) tai rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tet­tuun etuun (6 art. [1] f);
  • tehdä valitus tieto­suo­ja­val­tuu­tetun toimis­toon, mikäli katsot, että sinua koske­vien henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä on rikottu voimas­sao­levaa tieto­suo­ja­lain­sää­däntöä (77 art.).

Voit käyttää edellä mainit­tuja oikeuk­siasi lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen [email protected] tai postitse osoit­teella Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Pielis­joen linna, Silta­katu 2, 80100 Joensuu.