Tieto­suoja

Tieto­suo­ja­se­loste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovel­le­taan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovel­let­tavaa lainsää­däntöä, jota nouda­te­taan myös kunnan toimin­nassa. Uudis­tuksen myötä henki­lö­tie­tojen käsit­te­ly­säännöt tarken­tuvat ja yhden­mu­kais­tuvat EU-jäsenmaissa.

Henki­lö­tie­tojen asian­mu­kainen käsit­tely vahvistaa rekis­te­röidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinä­ky­vyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henki­lö­tie­tojen käsit­telyn lainmu­kai­suuden painottaminen

• kerät­tä­vien henki­lö­tie­tojen minimointi ja niiden virheettömyys

• avoimen infor­moinnin lisääminen.

Yleiset tieto­suo­ja­käy­tän­tömme

Tieto­suojan ja tieto­turvan taso

Nouda­tamme kaikessa toimin­nas­samme sovel­let­tavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mistä keräämme tietojasi?

Ainoas­taan sinä voit toimittaa tieto­jasi meille. Käsit­te­lemme tieto­jasi ainoas­taan antamasi suostu­muk­sesi mukai­sesti. Voit toimittaa henki­lö­tie­to­jasi meille, esimer­kiksi täyttä­mällä yhtey­den­otto lomak­keen tai tekemällä tilauksen.

Mitä ja miten sinun tieto­jasi kerätään?

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät komment­teja sivus­tolle, keräämme komment­ti­lo­mak­keessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versio­tiedot roska­vies­tien tunnis­ta­misen helpottamiseksi.

Kun vierai­lijat jättävät kommentin tälle sivus­tolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommen­toin­ti­ken­tissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähkö­pos­tio­soit­teesta luotu anony­mi­soitu hajau­tus­tieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiede­tään onko kommen­toija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tieto­suo­ja­se­loste löytyy osoit­teesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivus­tolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataa­mista, joissa on tallen­nettu paikka­tieto (EXIF GPS). Sivuston vierai­lijat voivat ladata ja katsoa paikka­tietoa kuvista, joita sivus­tolla on.

Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet

Käytämme yhteys­tie­to­jasi vastaa­maan esittä­miisi tukipyyn­töihin, yhtey­den­ot­to­pyyn­töihin tai tilauksiin.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivus­tolle, voit valita nimen, sähkö­pos­tio­soit­teen ja url-osoitteen tallen­nuksen evästee­seen. Tämä toiminto lisää käyttö­mu­ka­vuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokai­sella kerralla uudel­leen kommenttia lisätessä. Eväste­tieto poiste­taan selai­mesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivus­tolle, asetamme väliai­kaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selai­mesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henki­lö­tietoa ja se poiste­taan kun selai­nik­kuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallen­tavat kirjautumis- sekä näyttö­ase­tuk­sesi. Kirjau­tu­mi­se­väs­teet poiste­taan kahden vuoro­kauden kuluessa, näyttö­ase­tuk­siin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjau­tu­misen yhtey­dessä, kirjau­tu­mis­tie­to­jasi säily­te­tään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjau­tu­mi­seen liittyvät evästeet poiste­taan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artik­kelin tai muokkaat olemassa olevaa tallen­namme selai­meen evästeen, joka sisältää muokat­tavan artik­kelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artik­kelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrat­ta­vissa siihen, että vierai­lija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seuran­tae­väs­teitä ja monito­roida vuoro­vai­ku­tus­tasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuoro­vai­ku­tuksen seuranta jos ja kun olet kirjau­tunut käyttä­jänä sivustolle.

Sivuston fontit

Käytämme sivus­tos­samme Google-fonttia ulkoisten fonttien esittä­mi­seen. Palvelun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphit­heatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljem­pänä vain Google.

EU:n ja Yhdys­val­tojen välinen Privacy Shield ‑järjes­telyn (EU-US PRIVACY SHIELD) myötä Google takaa, että EU:n tieto­suo­ja­mää­räyksiä nouda­te­taan myös, kun tietoja käsitel­lään Yhdysvalloissa.

Jotta tietyt fontit voidaan esittää verkko­si­vuil­lamme, yhteys Google-palvelimeen Yhdys­val­loissa muodos­te­taan, kun sivus­tos­samme käydään.

Oikeus­pe­ruste on tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (f). Verkko­si­vus­tomme optimointi ja sen kaupal­linen toiminta on oikeu­tettu etumme.

Sivus­tos­samme käynnin kautta muodos­tetun Google-yhteyden avulla Google voi varmistaa, miltä sivus­tolta pyyntösi lähetet­tiin ja mihin IP-osoitteeseen fontin ulkoasu on lähetettävä.

Osoit­teessa:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google antaa lisätie­toja erityi­sesti mahdol­li­suuk­sista tietojen käytön estämiseen.

Kenelle jaamme tietosi

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ei luovuta tietoja säännönmukaisesti.

Tietoja luovu­te­taan niitä pyytä­välle viran­omaisten toiminnan julki­suu­desta annetun lain mukai­sesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimen­omai­sesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Jos pyydät salasanan palaut­ta­mista, IP-osoitteesi liite­tään mukaan palautussähköpostiisi.

Tietojen säilyt­tä­minen ja säännön­mu­kainen poistaminen

Tietojen varmuus­ko­piointi ja palaut­ta­minen: suojaamme tieto­jasi tekemällä niistä varmuus­ko­piot, joiden avulla voimme palauttaa tiedot, jotka voisivat kadota katastrofi- tai tietomurtotilanteissa.

Henki­lö­tie­tojen poista­minen: Poistamme henki­lö­tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoi­tuk­seen, jota varten ne kerät­tiin tai muuten käsitel­tiin. Esimer­kiksi uutis­kir­je­ti­laukset poiste­taan, kun uutis­kir­jeen tilaaja peruuttaa uutis­kirje tilauksen.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säily­te­tään toistai­seksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaat­ti­sesti sen sijaan, että säilyt­täi­simme ne moderointijonossa.

Tallen­namme rekis­te­röi­ty­neiden käyttä­jien (jos sellaisia on) käyttä­jä­pro­fii­lien tiedot. Kaikilla käyttä­jillä on mahdol­li­suus nähdä, muokata ja poistaa omia henki­lö­tie­to­jaan milloin vain. Ainoas­taan käyttä­jä­nimeä ei voi muuttaa. Verkko­si­vuston ylläpi­täjät voivat nähdä ja muokata käyttä­jä­pro­fii­lien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Kun kyse on henki­lö­tie­dois­tasi, sinulla on aina tiettyjä oikeuksia suhteessa niihin.

Ensin­näkin sinulla on oikeus tietää, mitä henki­lö­tie­toja me olemme kerän­neet sinusta.

Toiseksi sinulla on oikeus pyytää mieles­täsi virheel­listen tietojen oikai­se­mista, mikäli sellaisia on.

Kolman­neksi sinulla on myös oikeus pyytää kopiota henki­lö­tie­doista tai pyytää meitä poista­maan tietosi, jos meillä ei ole enää tarpeen­mu­kaisia tai perus­tel­tuja syitä käyttää niitä. Käsit­telyn rajoit­ta­mis­vaa­ti­muk­sesta tai tietojen poisto­vaa­ti­muk­sesta huoli­matta käsit­te­lemme henki­lö­tie­to­jasi, jos käsit­te­lylle on olemassa huomat­tavan tärkeä ja perus­teltu syy tai lainsää­dän­nöl­linen velvoite.

Neljän­neksi sinulla on myös oikeus vastustaa ja rajoittaa henki­lö­koh­taisten tieto­jesi käsit­telyä. Voit vastustaa kerää­miemme henki­lö­tie­tojen tarpeen­mu­kai­suutta, jos näet että kerää­mämme tiedot eivät ole tarpeen­mu­kaisia palvelun saami­seksi (esim. jos kysyi­simme perhe­suh­de­tie­to­jasi uutis­kirje tilauksen yhtey­dessä, voisit kysee­na­laistaa kysymyksen tarpeen­mu­kai­suuden uutis­kir­je­ti­lauksen osalta).

Mikäli sinulla on käyttä­jä­tili tälle sivus­tolle tai olet jättänyt komment­teja, voit pyytää kooste­tie­dostoa omista henki­lö­tie­dois­tasi, sisäl­täen kaiken henki­lö­tiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henki­lö­tie­to­jesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henki­lö­tietoa, joka meidän on säily­tet­tävä ylläpi­dol­li­sista, juridi­sista tai tieto­tur­vaan liitty­vistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierai­li­joiden komment­teja saate­taan tarkistaa automa­ti­soidun roska­pos­ties­to­pal­velun kautta.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?

Voit käyttää edellä mainit­tuja oikeuksia, milloin tahansa, lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­tee­seen [email protected] tai postitse osoit­teella Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Pielis­joen linna, Silta­katu 2, 80100 Joensuu

Mikäli et ole tyyty­väinen tieto­suoja käytän­töi­himme, voit lähettää meille valituksen taikka huomau­tuksen aiheesta. Tarkis­tamme ja tutkimme valituk­sesi ja vastaamme sinulle takaisin mahdol­li­simman pian.

Haluamme muistuttaa, että sinulla on myös täysi oikeus ottaa yhteyttä tieto­suo­ja­vi­ran­omai­seen ja kysyä heidän neuvoaan.