Maakun­ta­kaava

Maakun­ta­kaa­vaan kirja­taan maankäytön suuntaviivat

Maakun­ta­kaa­vassa esite­tään aluei­den­käytön ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen periaat­teet ja osoite­taan maakunnan kehit­tä­misen kannalta tarpeel­lisia alueita. Tarkoi­tuk­sena on edistää suunni­tel­mal­lista aluei­den­käyttöä Pohjois-Karjalassa. Maakun­ta­kaava myös havain­nol­listaa ja välittää valta­kun­nal­lisia aluei­den­käytön tavoit­teita ja sovittaa niitä yhteen niin maakun­nal­listen kuin paikal­listen tavoit­teiden kanssa. Maakun­ta­kaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Pohjois-Karjalassa on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, maakun­ta­kaava 2040 1. vaihe ja 3. vaihe­maa­kun­ta­kaavan tuulivoima-alueet sekä Heinä­veden kunnan osalta Etelä-Savon kolme maakun­ta­kaavaa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 1. vaihe on hyväk­sytty maakun­ta­val­tuus­tossa 13.6.2022 ja kuulu­tettu voimaan syksyn aikana valituk­sesta huoli­matta. Parhail­laan valmis­te­lussa on Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2. vaihe, jossa käsitel­lään Heinä­veden kunnan maankäyt­tö­ky­sy­myksiä omana kaavanaan.

Joensuun ruutukaava

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 sisältää kaikki keskeiset maankäytön teemat. Maakun­ta­kaavaa on päivi­tetty maakun­ta­kaava 2040 1. vaiheessa muutaman teeman osalta. Ajanta­sainen, mutta epävi­ral­linen kaava-aineisto löytyy karttapalvelusta.

Maakun­ta­kaavan karttapalvelu

Vahvis­tet­tujen kaavojen epävi­ral­li­seen yhdis­tel­mä­ai­neis­toon voit tutustua kartta­pal­ve­lussa. Ainei­soista on laadittu myös PDF-kartta, joka löytyy maakun­ta­kaava 2040 ‑sivus­tolta.

Paikka­tie­toai­neistot

Maakun­ta­kaavan paikka­tie­toai­neis­tojen lataus­pal­velu ja rajapin­ta­pal­velut löytyvät maakuntakaavat.fi ‑palve­lusta.