Aluei­den­käyttö

Aluei­den­käyttö vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen

Suunnit­te­lemme koko Pohjois-Karjalan eli 13 kunnan alueella maankäytön kokonai­suutta yli kunta­ra­jojen. Ratkai­suilla on suuri vaikutus siihen, millai­selta maakun­tamme näyttää vuosi­kym­menten kuluttua.

Suunnit­te­lu­ko­ko­nai­suu­teen kuuluvat kaupungit, maaseutu, liikenne, luonnon- ja kulttuu­riym­pä­ristö ja elinkeinot. Suunnit­te­lulla on liitty­mä­pinnat lisäksi myös laajemmin aluekehittämiseen.

Työka­lu­jamme ovat maakun­ta­kaava, liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telma, ilmasto- ja energiaoh­jelma, lausunnot ja neuvot­telut, maankäytön seuranta sekä selvi­tykset ja paikkatietoanalyysit.

Maakun­ta­kaava

Maakun­ta­kaa­vassa esite­tään aluei­den­käytön ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen periaat­teet ja osoite­taan Pohjois-Karjalan kehit­tä­misen kannalta tarpeel­lisia alueita. 

Liikenne

Liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­nit­telu tukee maakunnan kehit­tä­mis­työtä, suunnit­telua ja edunvalvontaa. 

Metsät ja biotalous

Tavoit­tee­namme on, että fossii­lista öljyä ei käytetä energian­tuo­tan­nossa. Se on kova, mutta realis­tinen tavoite. Voimis­tuva biota­lous ja ilmas­ton­muu­toksen huomioi­minen antavat hyvät mahdol­li­suudet resurs­si­vii­saa­seen toimintaan.

Ilmasto- ja energia

Ilmas­to­kes­tä­vyys, kierto­ta­lous ja luonnon monimuo­toi­suuden turvaa­minen ovat kantavia teemoja niin Pohjois-Karjalan strate­giassa 2040 kuin sitä toteut­ta­vassa maakuntaohjelmassa.

Reitistöt

Luonnossa liikku­jalle Pohjois-Karjala tarjoaa paras­taan. Meiltä löytyy satoja kilomet­rejä erilaisia reittejä. Voit lähteä vaelluk­selle tai tehdä rennon päivä­retken, meloa, pyöräillä, hiihtää ja moottorikelkkailla.