Heinä­veden osa-alue 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alue

Kaavaeh­dotus viranomaislausunnoilla

Heinä­veden maankäytön kysymyksiä tarkas­te­leva Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavan (luonnos­vai­heessa käytet­tiin nimitystä 2.vaihekaava) kaavaeh­dotus on asetettu maakun­ta­hal­li­tuk­sessa (22.5.2023) maankäyttö- ja raken­nus­lain mukai­sesti viran­omais­lausun­noille alkukesän ajaksi. Tämän käsit­te­ly­vai­heen jälkeen kaava on tulossa julki­sesti nähtä­ville alkusyksystä. 

Aikai­semmin kaavasta käytet­tiin nimitystä “2.vaihekaava”, mutta nimi on vaihdettu kuvaa­vam­maksi “Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavaksi”. Osa-aluemaakuntakaavassa yhteen­so­vi­te­taan ja yhtenäis­te­tään Heinä­veden aluetta koskevat Etelä-Savon maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät osaksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavaa 2040.

Kaavan aikai­semman vaiheen kaava­luon­nok­seen liittyvä valmis­te­luai­neisto oli julki­sesti nähtä­villä 21.12.2022 — 31.1.2023. Saatua palau­tetta käsitel­tiin kevään aikana, joiden pohjalta tehtiin tarvit­tavia muutoksia kaavaan. Tämän vaiheen kaava­luonn­os­asia­kirjat löytyvät sivuston oikeasta “kaava­luonn­os­asia­kirjat” ‑valikosta. Erillinen kaavan kartta­pal­velu löytyy täältä. Huomioithan, että kartta­pal­ve­lussa kaavan ulkoasua eroaa pdf-kartasta tekni­sistä rajoit­teista johtuen. 

Kaavan tavoite

Kaavan tavoit­teena on yhteen­so­vittaa ja liittää Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan, yhtenäistää maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät sekä tarkas­tella Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040.

Osa-aluemaakuntakaavan laadinta on tullut ajankoh­tai­seksi Heinä­veden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakun­taan vuoden 2021 alussa. Tässä osa-aluekaavassa on tarkoitus käsitellä Heinä­veden maankäyt­tö­ky­sy­myksiä omana osa-aluekaavanaan. Tavoit­teena on yhteen­so­vittaa Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan, yhtenäistää maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät sekä tarkas­tella kunnan maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040. 

Lisätie­toja