Heinä­veden osa-alue 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alue

Heinä­veden osa-aluemaakuntakaava hyväk­sytty ja saanut lainvoiman.

Heinä­veden maankäytön kysymyksiä tarkas­te­leva Heinä­veden osa-aluemaakuntakaava on hyväk­sytty maakun­ta­val­tuus­tossa 4.12.2023. Hyväk­sy­mis­pää­töksen myötä kumotaan Heinä­veden kunnan alueelta voimassa olevat Etelä-Savon maakun­ta­kaavat ja ainoa voimaan jäävä maakun­ta­kaava Heinä­ve­dellä on tämä osa-aluemaakuntakaava. Kaava-aineistot löytyvät hyväk­syt­tyjen kaava-asiakirjojen alta. Kaavan kartta­pal­velu löytyy osana yhdis­tel­mä­kart­ta­pal­velu täältä.

Aikai­semmin kaavasta käytet­tiin nimitystä “2.vaihekaava”, mutta nimi on vaihdettu kuvaa­vam­maksi “Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavaksi”. Osa-aluemaakuntakaavassa yhteen­so­vi­tet­tiin ja yhtenäis­tet­tiin Heinä­veden aluetta koskevat Etelä-Savon maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät osaksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavaa 2040.

Kaavan tavoite

Osa-aluemaakuntakaavan laadinta tuli ajankoh­tai­seksi Heinä­veden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakun­taan vuoden 2021 alussa. Osa-aluekaavassa käsitel­tiin Heinä­veden maankäyt­tö­ky­sy­myksiä omana osa-aluemaakuntakaavanaan. Tavoit­teena oli yhteen­so­vittaa Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan, yhtenäistää maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät sekä tarkas­tella kunnan maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040. 

Lisätie­toja