EXPRESS

EXPRESS-hanke kasvattaa energiaomavaraisuutta

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana Interreg Europe ‑ohjel­masta rahoi­tet­ta­vassa EXPRESS-hankkeessa (European regions promo­ting renewable energy self-sufficiency). Hankkeen tavoit­teena on kasvattaa siihen osallis­tu­vien alueiden energiao­ma­va­rai­suutta ja uusiu­tuvan energian osuutta energian tuotan­nossa. Hanke tukee Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 tavoit­teita 80 % energiao­ma­va­rai­suuden ja uusiu­tuvan energian käyttö­as­teen saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2030 mennessä. 

Interreg Europe ‑hankkeissa keskiössä on vertai­sop­pi­minen ja omien strate­gisten työka­lujen kehit­tä­minen. Hankkeen puitteissa järjes­te­tään temaat­tisia työpa­joja ja opinto­vie­rai­luja sekä tuetaan paikal­lista sidos­ryh­mä­työs­ken­telyä. Pohjois-Karjalassa hankkeessa opittua hyödyn­ne­tään erityi­sesti seuraavan maakun­taoh­jelman 2026–2029 valmistelussa. 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on hankkeen pääkump­pani. Muut hanke­kump­panit tulevat Irlan­nista, Ranskasta, Italiasta, Puolasta, Unkarista, Romaniasta ja Kroatiasta. 

Hanke on nelivuo­tinen 1.3.2023–1.3.2027 ja sen kokonais­bud­jetti on 1 858 983 €, josta maakun­ta­liiton osuus on 395 196 €. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton omara­hoi­tuso­suus on 23 712 €. 

EXPRESS-hankkeen logo

Lisätie­toja