Avoimet työpaikat

Tuo asian­tun­te­muk­sesi maakun­tamme hyväksi

Meillä Pohjois-Karjalassa voi tehdä hienon työuran monella alalla – ja omalla tavalla. Työ on merkit­tävä osa elämää, mutta miksi et suunnit­te­lisi urapol­kuasi omien arvojesi mukai­seksi? Täällä läsnäolo, lämmin­hen­ki­syys sekä arvostus toisia kohtaan näkyy myös työpai­koilla. Maakun­nas­samme on monipuo­liset mahdol­li­suudet viettää vapaa-aikaa ja toteuttaa itseään työn ulkopuolellakin. 

Teemme asiat yhdessä. Maakun­ta­lii­tolla on tärkeä rooli maakunnan kehit­tä­jänä ja alueen toimi­joiden yhteis­työ­joh­ta­jana. Raken­namme yhdessä elinvoi­maista, osaavaa, kestävää ja hyvin­voivaa maakuntaa.

On tapah­tunut virhe; syötteen palvelin ei luulta­vasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.