Metsät ja biotalous 

Metsät ja biotalous

Pohjois-Karjala on asettanut itsel­leen Öljyvapaa maakunta tavoit­teen – Voimis­tuva biota­lous ja ilmas­ton­muu­toksen huomioi­minen antaa hyvät mahdol­li­suudet Pohjois-Karjalassa resurs­si­vii­saa­seen toimin­taan. Fossii­li­sista öljyistä vapaa maakunta on kova mutta realis­tinen tavoite. Metsä­bio­mas­sasta saata­valla bioener­gialla on merkit­tävä rooli tässä siirty­mä­vai­heessa ennen kustan­nus­te­hok­kaan polttoon perus­tu­mat­toman energian kehittymistä.

Metsäala on Pohjois-Karjalan talouden tukijalka. Pelkäs­tään yksityisten metsä­no­mis­ta­jien puunmyyn­ti­tulot ovat 80–100 miljoonaa euroa vuodessa samalla kun kokonai­suu­tena kanto­ra­ha­tulot ovat suuruus­luo­kassa 189 miljoonaa vuodessa. Metsä­bio­ta­louden liike­vaihto Pohjois-Karjalassa on noin 1,4 miljardia euroa. Liike­vaih­toon on laskettu tällöin mukaan metsä­bio­ta­lous, metsä­ta­lous ja puunkorjuu, puuta­varan valmistus sekä puun sahaus, höyläys ja kyllästys.

Pohjois-Karjalassa metsät kasvavat erinomai­sesti. Maakunnan metsien vuosit­tainen kasvu on jo 9,91 miljoonaa kuutiota. Metsän­tut­ki­mus­lai­toksen Valta­kunnan Metsien Inven­toin­tiin perus­tuva laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan kestävä metsän­hak­kuu­taso on 7,1 miljoonaa kuutiota, eli lähes 2 miljoonaa mottia enemmän kuin tänä päivänä maakun­nassa metsiä käyte­tään. Viime vuosina maakunnan metsien markki­na­hak­kuut ovat olleet noin 5,7 miljoonan kuution tasolla.

Keskei­simmät metsä- ja energia-alaa maakun­nassa linjaavat ohjelmat ovat Pohjois-Karjalan metsä­oh­jelma 2021 — 2025 (Suomen metsä­keskus, Pohjois-Karjala)j Tiekartta öljyva­paa­seen ja vähähii­li­seen Pohjois-Karjalaan 2040 (Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto) sekä Ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030  ja sen toimen­pi­de­suun­ni­telma (Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto). Mainitut ohjelmat ovat maakun­taoh­jelman keskeisiä alaoh­jelmia, joiden toteut­ta­minen ja seuranta antavat erinomaiset lähtö­kohdat maakun­taoh­jelman valin­noille metsäbiotaloudessa.

Lisää tietoa Pohjois-Karjalan metsä­bio­ta­lou­desta ja käynnissä olevista hankkeista löytyy hankkeet-sivulta sekä Suomen metsä­kes­kuksen sivuilta Pohjois-Karjalan metsä­oh­jel­masta 2021–2025.

Biokat­ti­la­re­kis­teri

Biokat­ti­la­re­kis­te­riin on koottu tietoja Pohjois-Karjalan alueen energian­tuo­tan­to­lai­tok­sista. Vuonna 2016 koottua rekis­teriä päivi­tet­tiin ja täyden­net­tiin 2019. Kiinnos­tuksen kohteena oli erityi­sesti bioener­gian osuus laitosten kokonais­te­hosta. Biokat­ti­la­re­kis­teri rajat­tiin koske­maan vähin­tään 500 kW:n tehoisia laitoksia. Rekis­te­riin kerät­tiin tiedot laitoksen toimi­jasta, katti­la­mää­rästä, kokonais- ja bioener­gialla tuote­tusta tehosta (MW) sekä käyte­tyistä polttoaineista.

Green Park, Joensuu

Kansal­lisen biota­lous­stra­te­gian jalkauttaminen

Kansal­linen biota­lous­stra­tegia päivi­tet­tiin vuonna 2022 otsikolla ”Kestä­västi kohti korkeampaa arvon­lisää”. Maakuntia on kehotettu laati­maan alueil­leen jalkaut­ta­mis­suun­ni­telmat. Pohjois-Karjalan maakunta ja maakun­ta­liitto toimivat pilot­ti­maa­kun­tana suunni­telman laadinnassa.