Metsät ja biotalous

Metsät ja biotalous

Pohjois-Karjala on asettanut itselleen Öljyvapaa maakunta tavoitteen – Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antaa hyvät mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa resurssiviisaaseen toimintaan. Fossiilisista öljyistä vapaa maakunta on kova mutta realistinen tavoite. Metsäbiomassasta saatavalla bioenergialla on merkittävä rooli tässä siirtymävaiheessa ennen kustannustehokkaan polttoon perustumattoman energian kehittymistä.

Metsäala on Pohjois-Karjalan talouden tukijalka. Pelkästään yksityisten metsänomistajien puunmyyntitulot ovat 80–100 miljoonaa euroa vuodessa samalla kun kokonaisuutena kantorahatulot ovat suuruusluokassa 189 miljoonaa vuodessa. Metsäbiotalouden liikevaihto Pohjois-Karjalassa on noin 1,4 miljardia euroa. Liikevaihtoon on laskettu tällöin mukaan metsäbiotalous, metsätalous ja puunkorjuu, puutavaran valmistus sekä puun sahaus, höyläys ja kyllästys.

Pohjois-Karjalassa metsät kasvavat erinomaisesti. Maakunnan metsien vuosittainen kasvu on jo 9,91 miljoonaa kuutiota. Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan Metsien Inventointiin perustuva laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan kestävä metsänhakkuutaso on 7,1 miljoonaa kuutiota, eli lähes 2 miljoonaa mottia enemmän kuin tänä päivänä maakunnassa metsiä käytetään. Viime vuosina maakunnan metsien markkinahakkuut ovat olleet noin 5,7 miljoonan kuution tasolla.

Keskeisimmät metsä- ja energia-alaa maakunnassa linjaavat ohjelmat ovat Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2021 – 2025 (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjala)j Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) sekä Ilmasto- ja energiaohjelma 2030  ja sen toimenpidesuunnitelma (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto). Mainitut ohjelmat ovat maakuntaohjelman keskeisiä alaohjelmia, joiden toteuttaminen ja seuranta antavat erinomaiset lähtökohdat maakuntaohjelman valinnoille metsäbiotaloudessa.

Lisää tietoa Pohjois-Karjalan metsäbiotaloudesta ja käynnissä olevista hankkeista löytyy hankkeet-sivulta sekä Suomen metsäkeskuksen sivuilta Pohjois-Karjalan metsäohjelmasta 2021-2025.

Green Park, Joensuu

Biokattilarekisteri

Biokattilarekisteriin on koottu tietoja Pohjois-Karjalan alueen energiantuotantolaitoksista. Vuonna 2016 koottua rekisteriä päivitettiin ja täydennettiin 2019. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti bioenergian osuus laitosten kokonaistehosta. Biokattilarekisteri rajattiin koskemaan vähintään 500 kW:n tehoisia laitoksia. Rekisteriin kerättiin tiedot laitoksen toimijasta, kattilamäärästä, kokonais- ja bioenergialla tuotetusta tehosta (MW) sekä käytetyistä polttoaineista.

Kansallisen biotalousstrategian jalkauttaminen

Kansallinen biotalousstrategia päivitettiin vuonna 2022 otsikolla ”Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää”. Maakuntia on kehotettu laatimaan alueilleen jalkauttamissuunnitelmat. Pohjois-Karjalan maakunta ja maakuntaliitto toimivat pilottimaakuntana suunnitelman laadinnassa.

Lisätietoja