AV-tuotantotuki

AV- ja eloku­va­tuo­tan­tojen rahoi­tuk­sella tuotan­toja Pohjois-Karjalaan

AV-tuotantojen alueel­lista tukea myönne­tään Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tulevai­suus­ra­has­tosta. AV-tuotantojen neuvon­ta­pal­ve­luja tarjoaa Business Joensuu Oy:ssä toimiva Itä-Suomen eloku­va­ko­missio. Vuoden 2025 AV-tuotantotukien vuosi­bud­jetti on 50 000–100 000 euroa. HUOM! Vuoden 2024 tuki on sidottu.

Maakun­nassa on toteu­tettu ja rahoi­tettu useita pitkiä eloku­va­tuo­tan­toja sekä lyhyte­lo­kuvia, dokument­teja ja jälki­tuo­tan­to­vai­heen hanketta.

Erityi­sesti pitkien eloku­va­tuo­tan­tojen saaminen alueelle on rahoi­tuksen yksi tärkeimpiä tavoit­teita. Näiden tuotan­tojen alueta­lou­del­liset ja imagol­liset vaiku­tukset arvioi­daan hyödyl­li­siksi, koska tuotannot käyttävät alueel­lisia palve­luja, työnte­ki­jöitä ja alan erityis­osaa­mista. Oppilai­to­syh­teistyö on kehit­tynyt tuotan­noissa merkit­tä­västi, samoin muiden alueel­listen toimi­joiden yhteistyö.

Myönnet­tä­vissä on kolme erityyp­pistä tukea: tuotan­to­tuki, pilot­ti­tuo­tan­to­tuki ja myyntit­rai­le­ri­tuki, joista tarkemmat ehdot on selos­tettu tuotan­to­tuen periaat­teissa. Hankkeella oltava korkea laatu sekä positii­vinen alueta­lou­del­linen ja imagol­linen merkitys Pohjois-Karjalalle.

Tuotan­to­tuen määrä on 15 % hyväk­sy­tyistä alueel­lista kustannuksista.

Pilot­ti­tuo­tan­to­tuen määrä on 90 % ja enintään 25 000 euroa hyväk­sy­tyistä alueel­lista kustannuksista.

Myyntit­rai­le­ri­tuen määrä on 90 % ja enintään 5 000 euroa hyväk­sy­tyistä alueel­li­sista kustannuksista.

Hakemuksia voi jättää Pohjois-Karjalan maakun­ta­liit­toon jatku­vasti: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Silta­katu 2, 80100 JOENSUU. Tai sähkö­pos­tilla: [email protected].

Itä-Suomen eloku­va­ko­missio (effc.fi) toimii yhteis­työ­ta­hona ja koordi­naat­to­rina kansal­li­sille ja kansain­vä­li­sille elokuva- ja televi­sio­tuo­tan­noille. EFFC:n palvelut ovat tuotan­to­yh­tiöille maksut­tomia. EFFC auttaa tuotan­toja rahoi­tuksen hakemi­sessa sekä kuvausten toteut­ta­mi­sessa toiminta-alueellaan.