Viestintä ja markkinointi 

Viestintä ja markkinointi

Viestintä on olennainen osa toimin­taamme. Viestimme avoimesti ja aktii­vi­sesti eri kanavissa. 

Viestin­tä­ka­na­viamme ovat mm. 

  • verkko­sivut
  • uutis­kir­jeet
  • tiedot­teet ja
  • sosiaa­linen media.

Maakun­ta­liiton logot

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton logo koostuu vaaku­na­tun­nuk­sesta sekä teksti­lo­gosta. Teksti­logo pohjautuu Pohjois-Karjalan markki­noin­tibrän­diin. Logosta on kolme kieli­ver­siota: suomi, englanti ja venäjä. 

Maakunnan markki­nointi

Hyvän­tah­toinen mutta puhut­te­leva – tässä on maakun­ta­mark­ki­noin­timme lähtö­kohdat. Ei enää haaleaa vettä tai perin­teiden museointia vaan jotain rohkeaa, aitoa ja kosket­tavaa. Ennen kaikkea tekoja.

Maakun­ta­lippu ja ‑viiri

Maakun­ta­lipun käytöllä koros­te­taan kuulu­vuutta Pohjois-Karjalan maakun­taan, jonka muodos­tavat alueen asukkaat, kunnat, yhteisöt ja yritykset. Mainit­tujen tahojen toivo­taan käyttävän maakun­ta­lippua kaikissa tilai­suuk­sissa, joissa halutaan korostaa ja kunnioittaa Pohjois-Karjalaan kuulumista.

Pohjois-Karjala tuotteet

Maakun­tamme brändin mukaisia tuotteita on saata­vissa Tukku­tiimin verkko­kau­passa. Käy tutus­tu­massa ja pukeudu Pohjois-Karjalaan!

Lisätie­toja