Maakun­ta­kaava 2040 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 

Maakun­ta­kaava on ollut voimassa 23.11.2020 alkaen ja se sai lainvoiman 8.7.2021.

Kokonais­maa­kun­ta­kaava kumosi kaikki voimassa olevat entiset maakun­ta­kaavat eli neljä vaihe­maa­kun­ta­kaavaa. Ainoas­taan kolmannen vaihe­maa­kun­ta­kaavan tuuli­voi­ma­loiden alueet jätet­tiin edelleen voimaan osaksi maakun­ta­kaavaa 2040. Kyseessä on siis Pohjois-Karjalan (lukuun ottamatta Heinä­veden aluetta) kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsit­tävä kokonaismaakuntakaava.

Kaavassa on linjattu ylimaa­kun­nal­lisia kehit­tä­mis­vyö­hyk­keitä, maakunnan kehit­tä­misen kohdea­lueita, raken­ta­mi­sa­lueiden merkin­töjä, yhteys­verk­koja, kulttuu­riym­pä­ris­töjä, luonnon­va­rojen käyttöä, luonnon­suo­jelua ja arvok­kaita luontoa­lueita aina erityis­toi­min­tojen aluei­siin sekä rantoihin, virkis­tyk­seen, matkai­luun ja reitis­töihin saakka.

Uusia merkin­töjä ovat mm. liiken­teen kehit­tä­mis­käy­tävät (Kuutos­käy­tävä ja Ysikäy­tävä) ja Kolin kehit­tä­misen kohdealue. Rajan­yli­tys­pai­koista esite­tään kansain­vä­listä rajan­yli­tys­paikka Tohma­järven Niira­laan ja kansain­vä­li­sesti kehitet­tä­väksi Lieksan Inaria. Kolin ja Vuonis­lahden sekä Lieksan keskustan väliselle liiken­teelle on osoitettu ympäri­vuo­tinen yhteystarve.

Kulttuu­riym­pä­ris­töihin ja maisema-alueisiin tuli vähän muutoksia, mutta esimer­kiksi Ilomantsin sotahis­to­ria­tiestä on laadittu kattava esitys selos­tuk­seen ja liiteo­sioon. Uusia luonnon­suo­je­lua­lueita on kuusi kappa­letta ja Luo1-kohteita kolme kappa­letta. Saimaan­norppa ja arvok­kaat pienvedet on huomioitu arvokas luontoalue ‑merkin­nällä.

Kaavayh­dis­telmä

Voimassa olevista 3 maakun­ta­kaavan aineis­toista eli Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vasta 2040, Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaiheesta sekä Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavasta on laadittu “epävi­ral­linen kaavayh­dis­telmä”. Yhdis­telmä on tehty havain­nol­lis­ta­maan voimassa olevaa kaavatilannetta. 

Kaavayh­dis­telmän PDF-kartta löytyy täältä. Kartta­pal­ve­luun pääset alla olevasta linkistä. 

Maakun­ta­kaavan karttapalvelu

Voit tutustua kartta­pal­ve­lussa voimassa olevan kaavayh­dis­telmän aineistoon. 

Huomaathan, että tekni­sistä rajoit­teista johtuen kartan ulkoa­sussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Paikka­tie­toai­neistot

Kaavayh­dis­telmän aineisto ladat­ta­vassa muodossa ja rajapin­ta­pal­ve­luna löytyy maakuntakaavat.fi ‑palve­lusta.

Valmis­te­lussa olevat kaavat

Parhail­laan valmis­te­lussa on maakun­ta­kaava 2040 Heinä­veden osa-alue, jossa käsitel­lään Heinä­veden kunnan maankäyt­tö­ky­sy­myksiä sekä maakun­ta­kaava 2040 2.vaihe, jossa käsitel­lään energia- ja maisemakysymyksiä.