Maakun­ta­kaava 2040 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 

Maakun­ta­kaava on ollut voimassa 23.11.2020 alkaen ja se sai lainvoiman 8.7.2021.

Kaava kumosi kaikki voimassa olevat maakun­ta­kaavat eli neljä vaihe­maa­kun­ta­kaavaa. Vain kolmannen vaihe­maa­kun­ta­kaavan tuuli­voi­ma­loiden alueet jätet­tiin edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsit­tävä kokonaismaakuntakaava.

Kaavassa otetaan kantaa ylimaa­kun­nal­li­siin kehit­tä­mis­vyö­hyk­kei­siin, maakunnan kehit­tä­misen kohdea­luei­siin, raken­ta­mi­sa­lueiden merkin­töihin, yhteys­verk­koihin, kulttuu­riym­pä­ris­töihin, luonnon­va­rojen käyttöön, luonnon­suo­je­luun ja arvok­kai­siin luontoa­luei­siin, erityis­toi­min­tojen aluei­siin sekä rantoihin, virkis­tyk­seen ja matkai­luun sekä reitistöihin.

Uusia merkin­töjä ovat mm. liiken­teen kehit­tä­mis­käy­tävät (Kuutos­käy­tävä ja Ysikäy­tävä) ja Kolin kehit­tä­misen kohdealue. Rajan­yli­tys­pai­koista esite­tään kansain­vä­listä rajan­yli­tys­paikka Tohma­järven Niira­laan ja kansain­vä­li­sesti kehitet­tä­väksi Lieksan Inaria. Kolin ja Vuonis­lahden sekä Lieksan keskustan väliselle liiken­teelle osoite­taan ympäri­vuo­tinen yhteystarve.

Kulttuu­riym­pä­ris­töihin ja maisema-alueisiin tuli vähän muutoksia, mutta esimer­kiksi Ilomantsin sotahis­to­ria­tiestä on laadittu kattava esitys selos­tuk­seen ja liiteo­sioon. Uusia luonnon­suo­je­lua­lueita on kuusi kappa­letta ja Luo1-kohteita kolme kappa­letta. Saimaan­norppa ja arvok­kaat pienvedet huomioi­daan Alu-merkintänä.

Kaavayh­dis­telmä

Maakun­ta­kaava 2040 ja maakun­ta­kaava 2040 1. vaiheen aineis­tosta sekä 3. vaihe­maa­kun­ta­kaavan tuulivoima-alueista on laadittu epävi­ral­linen kaavayh­dis­telmä. Yhdis­telmä on tehty havain­nol­lis­ta­maan voimassa olevaa kaavatilannetta. 

Kaavayh­dis­telmän PDF-kartta löytyy täältä. Kartta­pal­ve­luun pääset alla olevasta linkistä. 

Maakun­ta­kaavan kartta­pal­velu (kaavayh­dis­telmä)

Voit tutustua kartta­pal­ve­lussa voimassa olevan kaavayh­dis­telmän aineis­toon. Huomaathan, että tekni­sistä rajoit­teista johtuen kartan ulkoa­sussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Paikka­tie­toai­neistot

Kaavayh­dis­telmän aineisto ladat­ta­vassa muodossa ja rajapin­ta­pal­ve­luna löytyy maakuntakaavat.fi ‑palve­lusta.

Valmis­te­lussa olevat kaavat

Parhail­laan valmis­te­lussa on maakun­ta­kaava 2040 2. vaihe, jossa käsitel­lään Heinä­veden kunnan maankäyttökysymyksiä.