Älykäs erikoistuminen

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs erikoistuminen on EU:n alueellisen innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia pohjautuu kansalliseen Suomen TKI-tiekarttaan, jonka mukaan uudet ideat, tieto ja teknologiat ovat kasvun ja tuottavuuden tärkeimpiä lähteitä.

Älykkään erikoistumisen kautta tavoitellaan elinkeinoelämän parempaa kilpailukykyä, osaamisen ja huippututkimuksen hyödyntämistä sekä siirtämistä kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Strategian keskeisinä näkökulmina ovat kansainvälisyys, kumppanuudet ja verkostot sekä näiden muuttaminen aluetalouden kasvuksi, liiketoiminnaksi ja uusiksi työpaikoiksi. Strategialla haetaan tulevaisuusvisiota mutta myös konkreettisia askeleita, joilla alueen innovaatiotoimintaa voidaan pitkäjänteisesti kehittää.

Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:

  • Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut

Strategian tavoitteet

Pohjois-Karjalassa älykkään erikoistumisen kautta ta­voitellaan elinkeinotoiminnan kärkialojen ja niihin liit­tyvien arvoverkostojen liiketoiminnan kasvua sekä in­novaatiotoimintaa tukevia ratkaisuja ja investointeja. Maakunta tähtää kohti hiilineutraalisuutta ja vihreän siirtymän edelläkävijyyttä TKI-toiminnan ja liiketoimin­nan kasvun näkökulmasta. Innovaatiotoiminnalla vas­tataan ilmastonmuutoksen haasteisiin mutta samalla luodaan markkinakysyntään osuvia tuotteita. Tähän tarvitaan yksityisen sektorin ja julkisten toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä sekä vahvaa yrittäjyyden edistämistä esim. korkeakoulusektoreilla.

Tavoitteena on kytkeä korkeakoulujen ja tutkimus­laitosten TKI-toiminta entistä tehokkaammin osak­si kärkialojen ja niihin liittyvien verkostojen kasvua ja kehitystä. On pidettävä huolta, että osaaminen on kil­pailukykyistä ja huippualojen osaajat myös kiinnittyvät alueen yrityksiin. Päämääränä on kansallisesti ja kan­sainvälisesti verkottunut TKI- toiminta, jossa ylitetään toimialarajoja ja tehdään uusia kokeiluja. Tavoitteena on luoda uudistuksille ja innovaatioille avoin, myön­teinen ilmapiiri. TKI-osaaminen tehdään näkyväksi ja osaamisesta viestitään tehokkaasti eri sidosryhmille.

Älykkään erikoistumisen tavoitteet Pohjois-Karjalassa

Kärkialojen ja niihin liittyvien arvoverkostojen liiketoiminnan kasvu sekä innovaatiotoimintaa tukevat ratkaisut ja investoinnit

Hiilineutraalisuus ja vihreän siirtymän edelläkävijyys tki-toiminnan sekä  liiketoimintatoiminnan kasvun näkökulmasta

Osaamisen kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan yrittäjyyden edistäminen

Tutkimuksen ja liiketoiminnan verkottaminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tki- toiminnan kytkeminen tehokkaammin osaksi kärkialojen ja niihin liittyvien verkostojen kasvua ja kehitystä

Toimialarajat ylittävän tki-toiminnan ja uusien kokeilujen vauhdittaminen 

Myönteisen, uudistuksille ja innovaatioille avoimen ilmapiirin luominen 

TKI – osaamisen  näkyväksi tekeminen ja viestimisen tehostaminen eri sidosryhmille 

Strategian toimeenpano

Strategian toimeenpanossa keskeistä on eri toimijoi­den välinen yhteistyö ja sen kautta saatava lisäarvo alueelle. Tarvitaan vahvoja kansainvälisiä verkosto­ja ja kumppanuuksia, sekä kansallisen tason toimin­taa. Pohjois-Karjala on mukana Euroopan Komission älykkään erikoistumisen kumppanuusalustoissa (S3), joiden kautta toteutetaan temaattista kehitystyötä.

Älykästä erikoistumista tukeviin, TKI organisaatioiden ja yritysten toteuttamiin investointeihin ja kehittämistoi­miin ohjataan julkisia resursseja Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-rakennerahasto-ohjelmas­ta. Yritysrahoituksessa varojen käytön ennakkoehtona on, että ra­hoitus tukee älykkään erikoistumisen toimeenpanoa. Yritysrahoitusta ohjaa Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia, jonka toimeenpanosta maakunnassa vastaa Etelä-Sa­von ELY keskus.

Strategian toimeenpanoa seuraa maakunnallinen älykkään erikoistumisen koordinaatioryhmä. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon tukena toteutetaan joka toinen vuosi maakunnallinen innovaatiotoiminnan tilannekuva -analyysi. Lisäksi strategian seurannan indikaattoreina käytetään helposti saatavilla olevia tunnuslukuja ja tietoja, tavoitteena systemaattisuus ja vertailtavuus. Alueiden välistä yhteistyötä edistetään Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen yhteishankkeella ”Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) – hanke”, jota Lapin liitto koordinoi.