Älykäs erikois­tu­minen

Pohjois-Karjalan älykkään erikois­tu­misen strategia

Älykäs erikois­tu­minen on EU:n alueel­lisen innovaa­tio­po­li­tiikan konsepti, jonka mukaan maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuusa­lu­eensa, joihin tulevai­suuden panos­tukset ja inves­toinnit kohden­ne­taan. Pohjois-Karjalan älykkään erikois­tu­misen strategia pohjautuu kansal­li­seen Suomen TKI-tiekarttaan, jonka mukaan uudet ideat, tieto ja tekno­lo­giat ovat kasvun ja tuotta­vuuden tärkeimpiä lähteitä.

Älykkään erikois­tu­misen kautta tavoi­tel­laan elinkei­noe­lämän parempaa kilpai­lu­kykyä, osaamisen ja huippu­tut­ki­muksen hyödyn­tä­mistä sekä siirtä­mistä kaupal­li­siksi tuotteiksi ja palve­luiksi. Strate­gian keskei­sinä näkökul­mina ovat kansain­vä­li­syys, kumppa­nuudet ja verkostot sekä näiden muutta­minen alueta­louden kasvuksi, liike­toi­min­naksi ja uusiksi työpai­koiksi. Strate­gialla haetaan tulevai­suus­vi­siota mutta myös konkreet­tisia askeleita, joilla alueen innovaa­tio­toi­mintaa voidaan pitkä­jän­tei­sesti kehittää.

Nykyisen toimin­taym­pä­ristön määräävin piirre on muutos, mihin varau­tu­minen edellyttää alueiden ominais­piir­teet ja vahvuusalat tunnis­tavaa laaja-alaista kehit­tä­mistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikois­tu­misen painopis­teiksi on valittu:

  • Uudis­tuva teolli­suus ja kehit­tyvät teknologiat
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Innova­tii­viset ja kestä­västi tuotetut palvelut

Strate­gian tavoitteet

Pohjois-Karjalassa älykkään erikois­tu­misen kautta ta­voitellaan elinkei­no­toi­minnan kärkia­lojen ja niihin liit­tyvien arvover­kos­tojen liike­toi­minnan kasvua sekä in­novaatiotoimintaa tukevia ratkai­suja ja inves­toin­teja. Maakunta tähtää kohti hiili­neut­raa­li­suutta ja vihreän siirtymän edellä­kä­vi­jyyttä TKI-toiminnan ja liiketoimin­nan kasvun näkökul­masta. Innovaa­tio­toi­min­nalla vas­tataan ilmas­ton­muu­toksen haastei­siin mutta samalla luodaan markki­na­ky­syn­tään osuvia tuotteita. Tähän tarvi­taan yksityisen sektorin ja julkisten toimi­joiden pitkä­jän­teistä yhteis­työtä sekä vahvaa yrittä­jyyden edistä­mistä esim. korkeakoulusektoreilla.

Tavoit­teena on kytkeä korkea­kou­lujen ja tutkimus­laitosten TKI-toiminta entistä tehok­kaammin osak­si kärkia­lojen ja niihin liitty­vien verkos­tojen kasvua ja kehitystä. On pidet­tävä huolta, että osaaminen on kil­pailukykyistä ja huippua­lojen osaajat myös kiinnit­tyvät alueen yrityk­siin. Päämää­ränä on kansal­li­sesti ja kan­sainvälisesti verkot­tunut TKI- toiminta, jossa ylite­tään toimia­la­ra­joja ja tehdään uusia kokei­luja. Tavoit­teena on luoda uudis­tuk­sille ja innovaa­tioille avoin, myön­teinen ilmapiiri. TKI-osaaminen tehdään näkyväksi ja osaami­sesta viesti­tään tehok­kaasti eri sidosryhmille.

Älykkään erikois­tu­misen tavoit­teet Pohjois-Karjalassa

Strate­gian toimeenpano

Strate­gian toimeen­pa­nossa keskeistä on eri toimijoi­den välinen yhteistyö ja sen kautta saatava lisäarvo alueelle. Tarvi­taan vahvoja kansain­vä­lisiä verkosto­ja ja kumppa­nuuksia, sekä kansal­lisen tason toimin­taa. Pohjois-Karjala on mukana Euroopan Komis­sion älykkään erikois­tu­misen kumppa­nuusa­lus­toissa (S3), joiden kautta toteu­te­taan temaat­tista kehitystyötä.

Älykästä erikois­tu­mista tukeviin, TKI organi­saa­tioiden ja yritysten toteut­ta­miin inves­toin­teihin ja kehittämistoi­miin ohjataan julkisia resurs­seja Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027-rakennerahasto-ohjelmas­ta. Yritys­ra­hoi­tuk­sessa varojen käytön ennak­koeh­tona on, että ra­hoitus tukee älykkään erikois­tu­misen toimeen­panoa. Yritys­ra­hoi­tusta ohjaa Itä-Suomen yritys­ra­hoi­tus­stra­tegia, jonka toimeen­pa­nosta maakun­nassa vastaa Etelä-Sa­von ELY keskus.

Strate­gian toimeen­panoa seuraa maakun­nal­linen älykkään erikois­tu­misen koordi­naa­tio­ryhmä. Älykkään erikois­tu­misen toimeen­panon tukena toteu­te­taan joka toinen vuosi maakun­nal­linen innovaa­tio­toi­minnan tilan­ne­kuva ‑analyysi. Lisäksi strate­gian seurannan indikaat­to­reina käyte­tään helposti saata­villa olevia tunnus­lu­kuja ja tietoja, tavoit­teena syste­maat­ti­suus ja vertailtavuus. 

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakun­ta­liittoa ovat sopineet yhteis­työstä älykkään erikois­tu­misen edistä­mi­sessä. Maakun­ta­liit­tojen johdolla on valmis­telu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikois­tu­misen strategia. Strate­gian painopis­teet liittyvät tiiviisti ilmas­to­po­li­tiik­kaan, energia­mur­rok­seen ja strate­gi­seen omava­rai­suu­teen. Nämä painopis­teet tukevat alueen maakun­tien kasvua­loja ja luovat perustan kestä­välle elinkei­noe­lämän kasvulle sekä uudis­tu­valle elinkeino- ja innovaa­tio­toi­min­nalle. Yhteis­työn painopis­teiksi on valittu puhtaat ratkaisut, digita­li­saa­tion hyödyn­tä­minen ja kestävä palve­lu­tuo­tanto. Strategia keskittyy suuralueen yhteis­työn, osaamisen ja kehit­tä­mis­työn koros­ta­mi­seen. Strategia vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteis­työtä paitsi ylimaa­kun­nal­li­sesti, myös kansal­li­sesti ja kansainvälisesti.