Jalkaut­ta­mis­suun­ni­telma

Kansal­lisen biota­lous­stra­te­gian jalkauttamissuunnitelma

Biota­lou­dessa käyte­tään uusiu­tuvia luonnon­va­roja ravinnon, energian, ravin­teiden, tuotteiden ja palve­lujen tuotta­mi­seen. Tämä vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista polttoai­neista. Biota­louden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biota­louden liike­toi­minta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuo­li­sesti. Biota­lous yhdistää monia aloja keske­nään ja ylittää perin­teiset raja-aidat uusilla, usein innova­tii­vi­silla tavoilla. Kun tuotteiden valmis­tus­pro­ses­seissa synty­neet materi­aa­li­virrat hyödyn­ne­tään muissa tuotteissa, voidaan raaka-aineiden ja energian hävikkiä vähentää.

Kansal­linen biota­lous­stra­tegia päivi­tet­tiin vuonna 2022 otsikolla ”Kestä­västi kohti korkeampaa arvon­lisää”. Maakuntia on kehotettu laati­maan alueil­leen jalkaut­ta­mis­suun­ni­telmat. Pohjois-Karjalan maakunta ja maakun­ta­liitto toimivat pilot­ti­maa­kun­tana suunni­telman laadin­nassa. Suunni­telmaa on raken­nettu yhdessä keskeisten sidos­ryh­mien kanssa.

Marras­kuussa 1.11.2022 järjes­tet­tiin kaikille Pohjois-Karjalan toimi­joille tarkoi­tettu webinaari yhdessä työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riön ja Tapio Oy:n kanssa. Webinaa­rissa esitel­tiin kansal­lista strate­giaa ja jalkaut­ta­mis­suun­ni­telman luonnosta. Työpa­jao­suu­dessa toimi­joilla oli mahdol­li­suus osallistua luonnoksen muokkaamiseen.

Jalkaut­ta­mis­suun­ni­telma julkais­taan vuoden 2023 alussa maakun­ta­hal­li­tuksen käsit­telyn jälkeen.

Lisätie­toja