Jalkaut­ta­mis­suun­ni­telma

Kansal­lisen biota­lous­stra­te­gian jalkauttamissuunnitelma

Biota­lou­dessa käyte­tään uusiu­tuvia luonnon­va­roja ravinnon, energian, ravin­teiden, tuotteiden ja palve­lujen tuotta­mi­seen. Tämä vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista polttoai­neista. Biota­louden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biota­louden liike­toi­minta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuo­li­sesti. Biota­lous yhdistää monia aloja keske­nään ja ylittää perin­teiset raja-aidat uusilla, usein innova­tii­vi­silla tavoilla. Kun tuotteiden valmis­tus­pro­ses­seissa synty­neet materi­aa­li­virrat hyödyn­ne­tään muissa tuotteissa, voidaan raaka-aineiden ja energian hävikkiä vähentää.

Kansal­linen biota­lous­stra­tegia päivi­tet­tiin vuonna 2022 otsikolla ”Kestä­västi kohti korkeampaa arvon­lisää”. Sen jalkaut­ta­misen työvä­li­neenä toimivat alueel­liset jalkaut­ta­mis­suun­ni­telmat. Pohjois-Karjalan jalkaut­ta­mis­suun­ni­telma laadit­tiin yhteis­työssä sidos­ryh­mien kanssa. 

Lisätie­toja