Ilmasto- ja energiaohjelma 

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030

Ilmas­to­kes­tä­vyys, kierto­ta­lous ja luonnon monimuo­toi­suuden turvaa­minen ovat kantavia teemoja niin Pohjois-Karjalan strate­giassa 2040 kuin sitä toteut­ta­vassa maakun­taoh­jel­massa. Ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030 kuvaa askel­merk­kejä kohti näitä tavoitteita.

Ohjelma linkittyy älykkään erikois­tu­misen ydinosaa­mis­ko­ko­nai­suuk­siin, jotka ovat metsä­bio­ta­louden uudet ratkaisut sekä tekno­lo­giat ja materi­aalit kasvun mahdol­lis­ta­jina.

Ohjelmaa ovat yhteis­työssä valmis­tel­leet Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Sen laati­mista varten perus­tettu ohjaus­ryhmä koostui maakunnan kuntien ja toimi­joiden edusta­jista. Sidos­ryhmiä sitou­tet­tiin laajasti ohjelman tekemi­seen myös työpajatyöskentelyssä.

Visio: Pohjois-Karjala on ilmas­to­kes­tä­vyyden edellä­kä­vijä Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto- ja energiaoh­jelma esittelee maakun­nalle tärkeitä ilmas­ton­muu­toksen hillinnän ja siihen sopeu­tu­misen tavoit­teita. Niissä yhdis­tyvät elinkei­no­toi­minnan, hyvin­voinnin ja luonnon monimuo­toi­suuden turvaa­minen. Ohjelma avaa uusia mahdol­li­suuksia elinkei­noe­lä­mälle sekä tuo yhteen maakuntaa koske­vien ohjel­mien ja strate­gioiden tavoitteita.

Ohjelma toteuttaa alueel­li­sesti EU:n ja Suomen ilmasto- ja energiatavoitteita.

Päästöjen kehitys Pohjois-Karjalassa

Kulutus­pe­rus­teiset päästöt Pohjois-Karjalassa