Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö 

Itäisen ja pohjoisen Suomen yhteistyö

Pohjois-Karjala tekee ylimaa­kun­nal­lista edunval­vontaa ja yhteis­työtä Itä-Suomen neuvot­te­lu­kun­nassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa. 

​Vuonna 2023 Etelä-Savo toimii molem­pien neuvot­te­lu­kun­tien puheenjohtajamaakuntana.

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin Itä-Suomen maakun­tien yhteisten asioiden käsittelyyn.

Neuvot­te­lu­kun­taan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun­tien johtavat luotta­mus­hen­kilöt ja maakun­ta­joh­tajat. Lisäksi alueen kansan­edus­tajat osallis­tuvat kokouk­siin. Neuvot­te­lu­kunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansal­li­sella että kansain­vä­li­sellä tasolla.

Neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin, joka antaa yhteisiä kannan­ot­toja ja suosi­tuksia. Varsi­naiset päätökset asioista tehdään jäsen­maa­kun­tien maakun­ta­hal­li­tuk­sissa. Neuvot­te­lu­kunnan työva­lio­kun­tana toimii maakun­ta­joh­ta­jien kokous.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodos­tavat alueke­hi­tys­lain edellyt­tämän Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keske­nään sopimuksen yhteis­toi­min­nassa päätet­tä­vistä asiosta ja siitä, miten ne valmis­tel­laan. Sopimuksen mukaan varsi­naiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakun­ta­hal­litus tai ‑valtuusto.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin, jonka muodos­tavat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.

Yhteistyö painottuu yhtei­siin edunajamis- ja kehit­tä­mi­s­asioihin, EU-ohjelmiin liitty­vään vaikut­ta­mi­seen, ohjel­mien valmis­te­luun ja toimeen­pa­noon sekä aluekehittämiseen.

Neuvot­te­lu­kunta tekee yhteis­työtä Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan ja molem­pien alueiden kansan­edus­ta­jien kanssa. 

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosit­tain elokuun loppu­puo­lella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen.

Lisätie­toja