Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö 

Itä- ja Pohjois-Suomi – suurin osa Suomea

Teemme ylimaa­kun­nal­lista edunval­vontaa ja yhteis­työtä Itä-Suomen neuvot­te­lu­kun­nassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa. 

​Vuonna 2024 Pohjois-Karjala toimii Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan puheen­joh­ta­jana ja Keski-Pohjanmaa Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunnan puheenjohtajana.

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä maakun­ta­rajat ylittävää yhteis­työtä ja edunval­vontaa. Yhteistä Etelä-Savolle, Pohjois-Savolle, Pohjois-Karjalalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle, Kainuulle ja Lapille on muun muassa pitkät etäisyydet ja harva asutus. Yli 2 400 kilometriä Suomen valta­kun­nan­ra­joista kulkee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Turval­lisin raja on asuttu raja, joten yhteinen edunval­von­tamme tähtää rajan asuttuna pitämi­seen ja elinvoiman vahvis­ta­mi­seen maakunnissamme.

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin Itä-Suomen maakun­tien yhteisten asioiden käsittelyyn.

Neuvot­te­lu­kun­taan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun­tien johtavat luotta­mus­hen­kilöt ja maakun­ta­joh­tajat. Lisäksi alueen kansan­edus­tajat osallis­tuvat kokouk­siin. Neuvot­te­lu­kunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansal­li­sella että kansain­vä­li­sellä tasolla.

Neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin, joka antaa yhteisiä kannan­ot­toja ja suosi­tuksia. Varsi­naiset päätökset asioista tehdään jäsen­maa­kun­tien maakun­ta­hal­li­tuk­sissa. Neuvot­te­lu­kunnan työva­lio­kun­tana toimii maakun­ta­joh­ta­jien kokous.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodos­tavat alueke­hi­tys­lain edellyt­tämän Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keske­nään sopimuksen yhteis­toi­min­nassa päätet­tä­vistä asiosta ja siitä, miten ne valmistellaan. 

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin, jonka muodos­tavat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo.

Yhteistyö painottuu yhtei­siin edunajamis- ja kehit­tä­mi­s­asioihin, EU-ohjelmiin liitty­vään vaikut­ta­mi­seen, ohjel­mien valmis­te­luun ja toimeen­pa­noon sekä aluekehittämiseen.

Neuvot­te­lu­kunta tekee yhteis­työtä Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan ja molem­pien alueiden kansan­edus­ta­jien kanssa. 

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja järjestää vuosit­tain elokuun loppu­puo­lella Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen.

Yhteinen EU-toimisto Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysse­lissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimi­joiden etuja.

EU-toimisto parantaa maakun­ta­liit­tojen kanssa yhteis­työssä tehtävän edunval­vonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkei­noe­lämän kilpai­lu­kykyä ja toimintaedellytyksiä.