Maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR)

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR)

Pohjois-Karjalassa on alueen kehit­tä­mi­seen vaikut­ta­vien suunni­tel­mien ja sopimusten sekä kansal­listen ja Euroopan unionin osara­hoit­ta­mien ohjel­mien toimeen­panon yhteen­so­vit­ta­mista varten maakunnan yhteis­työ­ryhmä. Yhteis­työ­ryhmä toimii yleis­a­se­tuksen 5. artiklan mukai­sena kumppa­nuuse­li­menä maakunnassa.

Yhteis­työ­ryhmän asettaa maakun­ta­hal­litus kunnan­val­tuuston toimikaudeksi.

Jokai­sessa maakun­nassa toimii oma yhteis­työ­ryhmä, jonka tehtä­vänä on huolehtia maakunnan kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden yhteen­so­vit­ta­mi­sesta. Ryhmän muodos­tavat maakunnan keskeiset toimijat.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä 2021–2025

Puheen­joh­taja Tiina Räisänen.

Kunnat ja maakunnan liitto

 • Tiina Räisänen, Mervi Liiten (SDP)
 • Esko Karkkonen, Olli Haapiainen (SDP)
 • Satu Seppä­läinen, Ilkka Hiltunen (Kesk.)
 • Kaija Majoinen, Ilona Alhoniemi (Kesk.)
 • Seppo Toppi, Henna Kokkonen (Kesk.)
 • Timo Elo, varaj. Maija Törmänen (Kok.)
 • Henry Määttä, Outi Mara (PS)

Valtion viran­omaiset ja muut valtion­hal­lin­toon kuuluvat organisaatiot

 • Ari Niiranen, Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus (E‑vastuualue)
 • Janne Kärkkäinen, Ari Heiskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y‑vastuualue)
 • Kalevi Pölönen, Jonna Moilanen, Etelä-Savon ELY-keskus (RR-ELY)
 • Terhi Nissinen, Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus (L‑vastuualue)
 • Soili Makkonen, Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
 • Terttu Kinnunen, Tuomo Rissanen, Suomen metsä­keskus, Itäinen palvelualue/ProAgria Itä-Suomi
 • Lauri Sikanen, Sirpa Piirainen, Luonnonvarakeskus

Muut alueen kehit­tä­misen kannalta keskeiset tahot

 • Katja Tanskanen, Kirsi Vuori, Akava ry.
 • Anne Ilvonen, Petri Raivo, Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
 • Jari Rouvinen, Harri Välimäki, MTK/Metsänhoitoyhdistys — Pohjois-Karjala
 • Kari Hyvärinen, Arja Puoskari, JANE — Pohjois-Karjalan Järjes­tö­asiain neuvottelukunta
 • Antti Toivanen, Jaana Reimasto-Heiskanen, Pohjois-Karjalan kauppakamari
 • Merja Blomberg, Tuomo Turunen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry
 • Marja Karmala, Timo Haverinen, SAK:n Itä-Suomen toiminta-alue
 • Raimo Turunen, Kirsi Nousiainen, STTK:n Pohjois-Karjalan aluetoimikunta

Pysyvät asian­tun­tijat

 • Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto: maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen
 • Joensuun kaupunki: strate­gia­joh­taja Sami Laakkonen
 • Keski-Karjalan kunnat: kaupun­gin­joh­taja Pekka Hirvonen
 • Pielisen Karjalan kunnat: kaupun­gin­joh­taja Pirre Seppänen
 • Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria: kuntayh­tymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
 • Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry.: toimin­nan­joh­taja Antti Saarelainen
 • Tekno­lo­gia­teol­li­suus ry: aluepääl­likkö Esa Näätänen
 • Finnvera Oyj: aluejoh­taja Mikko Vänttinen
 • Siun Sote: kehit­tä­mis­joh­taja Heli Aalto
 • Maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto: varapu­heen­joh­taja Eemeli Onatsu