Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoit­teena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtä­vänä on vaikuttaa päätök­siin, joita tehdään valtio­neu­voston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Tärkeintä on yhteistyö ja yhteisen tahdon muodos­ta­minen maakunnan sisällä ja parhaim­mil­laan myös maakun­tien välillä.

Maakunnan eduna­ja­minen

Edistämme maakunnan myönteistä kehitystä tavoit­teena Pohjois-Karjala, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä työtä. Tehtä­vänä on vaikuttaa päätök­siin, joita tehdään valtio­neu­voston, eduskunnan ja Euroopan unionin tasolla.

Itä- ja Pohjois-Suomi yhteistyö

Pohjois-Karjala tekee ylimaa­kun­nal­lista edunval­vontaa ja yhteis­työtä Itä-Suomen neuvot­te­lu­kun­nassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvot­te­lu­kun­nassa.

Kansain­vä­linen toiminta

Olemme aktii­vinen rahoit­taja, neuvoja ja toimija kansain­vä­li­sessä toimin­taym­pä­ris­tössä. Kansain­vä­listen hankkeiden, verkos­tojen ja yhteis­työ­alueiden merkitys kehit­tä­mis­vä­li­neenä tulee jatkossa korostumaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysse­lissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimi­joiden etuja. EU-toimisto parantaa maakun­ta­liit­tojen kanssa yhteis­työssä tehtävän edunval­vonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkei­noe­lämän kilpai­lu­kykyä ja toimintaedellytyksiä.

Suurpe­to­neu­vot­te­lu­kunta

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen vuonna 1999 asettama Pohjois-Karjalan suurpe­to­neu­vot­te­lu­kunta oli maamme ensim­mäinen maakun­nal­linen suurpe­to­neu­vot­te­lu­kunta. Neuvot­te­lu­kunnan keskei­sim­pänä tehtä­vänä on ollut maakun­nal­lisen näkemyksen valmis­telu  suurpe­to­asioista ohjeeksi asiaa käsit­te­le­ville viranomaisille.

Itärata

Itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 10 kaupunkia ovat järjes­täy­ty­neet edistääk­seen Itäradan toteu­tu­mista. Itä-Suomen maakun­tien talou­del­linen kehit­ty­minen ja niiden resurs­sien hyödyn­tä­minen edellyttää, että liiken­neyh­teydet paran­ne­taan vastaa­valle tasolle kuin Länsi-Suomessa.