Erillis­oh­jel­mien rahoitus 

Erillis­oh­jel­mien rahoista kannattaa kilpailla

Raken­ne­ra­has­to­ra­hoi­tuksen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa kansain­vä­li­sesti toteu­tet­tavia hankkeita EU:n erillis­oh­jel­mien kautta. Tämä rahoitus jaetaan aktii­vi­suuden ja osaamisen perus­teella ja hankkeissa on aina mukana kansain­vä­lisiä yhteistyökumppaneita.

Erillis­oh­jel­ma­hank­keet ovat yleensä budje­til­taan suurempia kuin muut EU-hankkeet, mutta rahoitus myös jakautuu monelle eri toimi­jalle, hankkeiden kestoissa ei yleensä ole juuri eroa.

Erillis­oh­jelmat ovat pääsään­töi­sesti yhden toimialan ohjelmia, mutta kaikille toimia­loille ei ole omaa erillis­oh­jelmaa. Ohjel­milla on jokai­sella omat paino­tukset, mutta hienoisia päällek­käi­syyksiä esiintyy.

Erillis­oh­jelmat ovat koko unionin laajuisia. Rahoi­tusta haetaan yleensä suoraan Euroopan komis­siolta ja hankkeissa pitää lähes poikkeuk­setta olla mukana kumppa­neita myös muista EU:n jäsen- tai hakijamaista.

Lisätietoa näistä hankkeista saa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston sivuilta.

Lisätie­toja