Hankkeet

Maakun­ta­liiton omat hankkeet

Osallis­tumme maakunnan kehit­tä­mi­seen rahoit­ta­malla eri kokoisia hankkeita. Rahoi­tet­tavat hankkeet toteut­tavat mm. maakun­taoh­jelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.

Tietoja maakunnan hankkeista voi etsiä TEM:n raken­ne­ra­has­tojen tieto­pal­ve­lusta.

Päätty­neet hankkeet

  • BIO4ECO

  • CLEAN

  • Meijän Digi

  • Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähiilisyyttä

  • Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehittäminen