Hankkeet

Maakun­ta­liiton omat hankkeet

Osallis­tumme maakunnan kehit­tä­mi­seen rahoit­ta­malla eri kokoisia hankkeita. Rahoi­tet­tavat hankkeet toteut­tavat mm. maakun­taoh­jelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.

Tietoja maakunnan hankkeista voi etsiä TEM:n raken­ne­ra­has­tojen tieto­pal­ve­lusta.