EAKR-rahoitus

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020   

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2014–2020 on päättymässä. 

Tällä hetkellä otamme vastaan uusia hanke­ha­ke­muksia vain toimin­ta­lin­jalle 8 REACT EU (EAKR). 

Ohjel­ma­kauden hankkeet voivat jatkua vuoden 2023 loppuun. Hakemukset käsitel­lään EURA2014 ‑järjes­tel­mässä

Rakennerahastot.fi

Lisätietoa jatku­vasta hausta.

Hankkeiden tieto­pal­velu

Raken­ne­ra­has­to­tie­to­pal­velu on internet-pohjainen palvelu, jossa voi hakea tietoa Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 toteu­tet­ta­vista Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR) hankkeista.

Hankkeiden visua­li­sointi

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mis­hank­keet 2014–2020.

Lisätie­toja