AIKO-määräraha

Alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen käynnis­tä­minen (AIKO) ‑määrä­raha

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö on osoit­tanut maakun­tien liittojen käyttöön kansal­lisen määrä­rahan alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen käynnis­tä­mi­seen. AIKO-määrärahaa käyte­tään Pohjois-Karjalan resilienssin eli sopeu­tu­mis­kyvyn vahvis­ta­mi­seen muuttu­vassa toimin­taym­pä­ris­tössä. Hankkeiden tulee tukea Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteutumista.

Rahoi­tuksen kohdentuminen 

Määrä­raha kohdis­te­taan Ukrainan kriisin aiheut­ta­mien negatii­visten vaiku­tusten minimoin­tiin ja toimin­tojen uudel­leen suuntaa­mi­seen. Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien toimen­pi­teiden tulee olla selkeästi rajat­tuja konkreet­tisia kehit­tä­mis­hank­keita. Määrä­rahaa voidaan käyttää esimer­kiksi pieni­muo­toi­siin kehittämis‑, kokeilu- ja selvi­tys­hank­kei­siin, joilla voidaan käynnistää toimin­tojen uudel­leen suuntaa­misen kannalta merkit­täviä uudistus- ja kehitysprosesseja. 

Hankkeiden valin­nassa priori­soi­daan konkreet­tisia, vaikut­tavia ja uutuusarvoa sisäl­täviä hankkeita. Lisäksi huomioi­daan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Rahoi­tusta ei myönnetä yksit­täisten tilai­suuk­sien tai tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen. Rahoi­tusta ei myönnetä toimin­ta­tu­kena hakijan normaa­lista toimin­nasta aiheu­tu­viin kustannuksiin.

Vuonna 2022 TEM myönsi Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle 569 000 euroa AIKO-määrärahaa alueen resilienssin (muutos­jous­ta­vuus) edistä­mi­seen kansain­vä­listen kriisien vuoksi muuttu­vassa toimintaympäristössä.

Hankkeiden tukikel­poi­suus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkit­tävä vaikutus hankkeen toteut­ta­mi­seksi, toiminta on voittoa tavoit­te­le­ma­tonta, kehit­tä­mis­hank­keena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödyn­net­tä­vissä ja tuettavat inves­toinnit hyödyt­tävät alueen kehit­tä­mistä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Jos kyse on yhteis­hank­keesta, kaikkien hakijoiden on täytet­tävä tuen saajalle asetetut edelly­tykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Rahoi­tusta voidaan myöntää pääsään­töi­sesti kokonais­kus­tan­nuk­sil­taan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonais­kus­tan­nuk­sista. Mikäli kehit­tä­mis­hank­kee­seen sisältyy inves­tointi, on tuen määrä kuitenkin enintään 70 % hyväk­syt­tä­vistä kokonaiskustannuksista.

Pääsään­töi­sesti AIKO-hankkeissa käyte­tään flat rate 40 % kustan­nus­mallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustan­nukset kuin palkka­kus­tan­nukset korva­taan summalla, joka on 40 % hyväk­syt­tä­vistä palkkakustannuksista.

AIKO-rahoitusta voidaan myöntää myös kerta­kor­vaus­mallin hankkei­siin, joissa tuki myönne­tään rahoi­tus­ha­ke­muk­sessa ja ‑päätök­sessä yksilöi­tyjen toimen­pi­teiden ja tuotosten perusteella.

Lisätietoa kustan­nus­mal­leista AIKO-hakuohjeessa.

Rahoi­tuksen hakeminen 

AIKO-rahoituksessa on jatkuva haku.

Saapu­neita hakemuksia otetaan käsit­te­lyyn vuonna 2023 seuraavasti:

  • 16.1.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 14.11.2022–15.1.2023 jätetyt hakemukset
  • 1.3.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 16.1.–28.2.2023 jätetyt hakemukset
  • 17.4.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 1.3.–16.4.2023 jätetyt hakemukset
  • 7.6.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 17.4.–6.6.2023 jätetyt hakemukset
  • 9.8.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 7.6.–8.8.2023 mennessä jätetyt hakemukset
  • 2.10.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 9.8.–1.10.2023 jätetyt hakemukset
  • 20.11.2023 otetaan käsit­te­lyyn kaikki viran­omai­selle aikavä­lillä 2.10.–19.11.2023 jätetyt hakemukset

Rahoi­tus­ha­kemus tulee jättää sähkö­pos­titse [email protected] tai postitse osoit­tee­seen: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Silta­katu 2, 80100 Joensuu. Rahoi­tusta haetaan määrä­muo­toi­sella lomak­keella. Ennen hakemuksen jättä­mistä on suosi­tel­tavaa neuvo­tella rahoit­tajan kanssa hankesuunnitelmasta.