AIKO-määräraha

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määräraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. AIKO-määrärahaa käytetään Pohjois-Karjalan resilienssin eli sopeutumiskyvyn vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeiden tulee tukea Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutumista.

Rahoituksen kohdentuminen 

Määräraha kohdistetaan Ukrainan kriisin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimointiin ja toimintojen uudelleen suuntaamiseen. Määrärahalla rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja konkreettisia kehittämishankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joilla voidaan käynnistää toimintojen uudelleen suuntaamisen kannalta merkittäviä uudistus- ja kehitysprosesseja. 

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia, vaikuttavia ja uutuusarvoa sisältäviä hankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Rahoitusta ei myönnetä yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Vuonna 2022 TEM myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 569 000 euroa AIKO-määrärahaa alueen resilienssin (muutosjoustavuus) edistämiseen kansainvälisten kriisien vuoksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeiden tukikelpoisuus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mikäli kehittämishankkeeseen sisältyy investointi, on tuen määrä kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Pääsääntöisesti AIKO-hankkeissa käytetään flat rate 40 % kustannusmallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

AIKO-rahoitusta voidaan myöntää myös kertakorvausmallin hankkeisiin, joissa tuki myönnetään rahoitushakemuksessa ja -päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden ja tuotosten perusteella.

Lisätietoa kustannusmalleista AIKO-hakuohjeessa.

Rahoituksen hakeminen 

AIKO-rahoituksessa on jatkuva haku.

Saapuneita hakemuksia otetaan käsittelyyn vuonna 2022 seuraavasti:

– 6.6.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle 5.6.2022 mennessä jätetyt uudet hakemukset.
– 8.8.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle 6.6.-7.8.2022 mennessä jätetyt hakemukset.
– 19.9.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 8.8.–18.9.2022 jätetyt hakemukset
– 14.11.2022 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle aikavälillä 19.9.–13.11.2022 jätetyt hakemukset

Rahoitushakemus tulee jättää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu. Rahoitusta haetaan määrämuotoisella lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa neuvotella rahoittajan kanssa hankesuunnitelmasta.