AIKO-määräraha

Alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen käynnis­tä­minen (AIKO) ‑määrä­raha

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö on osoit­tanut maakun­tien liittojen käyttöön kansal­lisen määrä­rahan alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen käynnis­tä­mi­seen. Hankkeiden tulee tukea Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteutumista.

Rahoi­tuksen kohdentuminen 

AIKO-määrärahaa kohdis­te­taan Pohjois-Karjalan resilienssin eli sopeu­tu­mis­kyvyn vahvis­ta­mi­seen muuttu­vassa toimin­taym­pä­ris­tössä, elinkei­nojen kestä­vään uudis­ta­mi­seen sekä älykkää­seen sopeu­tu­mi­seen. Määrä­rahaa kohdis­te­taan erityi­sesti Venäjän Ukrai­naan kohdis­taman hyökkäys­sodan aiheut­ta­mien negatii­visten vaiku­tusten minimoin­tiin ja toimin­tojen uudel­leen suuntaamiseen.

Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien toimen­pi­teiden tulee olla selkeästi rajat­tuja konkreet­tisia kehit­tä­mis­hank­keita. Määrä­rahaa voidaan käyttää esimer­kiksi pieni­muo­toi­siin kehittämis‑, kokeilu- ja selvi­tys­hank­kei­siin, joilla voidaan käynnistää merkit­täviä uudistus- ja kehitysprosesseja. 

Hankkeiden valin­nassa priori­soi­daan konkreet­tisia, vaikut­tavia ja uutuusarvoa sisäl­täviä hankkeita. Lisäksi huomioi­daan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Rahoi­tusta ei myönnetä yksit­täisten tilai­suuk­sien tai tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen. Rahoi­tusta ei myönnetä toimin­ta­tu­kena hakijan normaa­lista toimin­nasta aiheu­tu­viin kustannuksiin.

Vuonna 2022 TEM myönsi Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle 569 000 euroa AIKO-määrärahaa.

Hankkeiden tukikel­poi­suus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkit­tävä vaikutus hankkeen toteut­ta­mi­seksi, toiminta on voittoa tavoit­te­le­ma­tonta, kehit­tä­mis­hank­keena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödyn­net­tä­vissä ja tuettavat inves­toinnit hyödyt­tävät alueen kehit­tä­mistä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Jos kyse on yhteis­hank­keesta, kaikkien hakijoiden on täytet­tävä tuen saajalle asetetut edelly­tykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Rahoi­tusta voidaan myöntää pääsään­töi­sesti kokonais­kus­tan­nuk­sil­taan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonais­kus­tan­nuk­sista. Mikäli kehit­tä­mis­hank­kee­seen sisältyy inves­tointi, on tuen määrä kuitenkin enintään 70 % hyväk­syt­tä­vistä kokonaiskustannuksista.

Pääsään­töi­sesti AIKO-hankkeissa käyte­tään flat rate 40 % kustan­nus­mallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustan­nukset kuin palkka­kus­tan­nukset korva­taan summalla, joka on 40 % hyväk­syt­tä­vistä palkkakustannuksista.

AIKO-rahoitusta voidaan myöntää myös kerta­kor­vaus­mallin hankkei­siin, joissa tuki myönne­tään rahoi­tus­ha­ke­muk­sessa ja ‑päätök­sessä yksilöi­tyjen toimen­pi­teiden ja tuotosten perusteella.

Lisätietoa kustan­nus­mal­leista AIKO-hakuohjeessa.

Rahoi­tuksen hakeminen 

AIKO-rahoituksessa on jatkuva haku.

Rahoi­tus­ha­kemus tulee jättää sähkö­pos­titse [email protected] tai postitse osoit­tee­seen: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Silta­katu 2, 80100 Joensuu. Rahoi­tusta haetaan määrä­muo­toi­sella lomak­keella. Ennen hakemuksen jättä­mistä on suosi­tel­tavaa neuvo­tella rahoit­tajan kanssa hankesuunnitelmasta.