Logot

Maakun­ta­liiton logo

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton logo koostuu vaaku­na­tun­nuk­sesta sekä teksti­lo­gosta. Teksti­logo pohjautuu Pohjois-Karjalan markki­noin­tibrän­diin. Logosta on kolme kieli­ver­siota: suomi, englanti ja venäjä. 

Vaaku­nal­lisen logon minimi­koko on 30 mm, siitä pienem­piin kokoihin tulee käyttää pelkkää teksilogoa. 

Logon eri muoto- ja väriver­siot on esitelty graafi­sessa ohjeessa.

Lataa logo käyttöösi

Kaikista logoista ja tunnuk­sista on tehty PDF- ja PNG-tiedosto-originaalit. PDF on paino­kel­poinen ja skaalau­tuva, PNG soveltuu ruutu­käyt­töön (esim. Office ja Web). Logon tekstejä, värejä tai muotoa ei saa muokata. Mitta­suh­teet tulee aina säilyä alkupe­räi­sinä. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä [email protected]

Maakunnan vaakuna

Pohjois-Karjalan vaaku­nassa on punai­sella pohjalla kultainen kruunu ja sen alapuo­lella kaksi esiin työntyvää, toisiaan vastaan iskevää käsivartta. Oikea haarnis­koitu käsivarsi pitelee miekkaa ja vasen, rengas­pans­sarin peittämä paljaassa kädessä käyrää sapelia. Kaikki ovat hopeaa, paitsi aseiden kahvat ja haarniskan liitos­van­teet kultaa. Vaaku­nasta on tehty omat valmiit tiedostot paino- ja ruutu­käyt­töön (PDF ja PNG).

Vaakunan käyttö

Paino­tuot­teissa kulta kilven kentässä korva­taan keltai­sella ja hopea valkoi­sella. Väril­listä vaakunaa käyte­tään aina kun mahdol­lista. Valkeaa ja mustaa silloin, kun väril­lisen version käyttö ei ole mahdollista.

Vaakunaa on aina käytet­tävä alkupe­räi­sessä muodossa.

Vaakunan käyttöön tarvi­taan aina Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton lupa. Kysy lupa Jarmo Heiskaselta.

Lisätie­toja