Rahoitus

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hanke­ra­hoi­tuk­sella raken­ne­taan elinvoi­maista, osaavaa, yritte­liästä ja hyvin­voivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytös­sämme on kolme päära­hoi­tus­muotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) rahoi­tusta. Lisäksi voimme myöntää rahoi­tusta kansal­li­sesta määrä­ra­hasta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen — AKKE-rahoitus) sekä Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoit­tee­namme on ohjata EU- ja kansal­lista rahoi­tusta siten, että niiden kautta saadaan vaikut­ta­vuutta maakunnan kehit­tä­mi­seen. Kehitämme hankkeiden vaikut­ta­vuutta mittaavia järjes­telmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 toteu­tamme ohjel­mien teema­ha­kuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoi­tet­tuina hakuai­koina ja kulloinkin määri­tel­tyjä paino­tuksia noudat­taen. Rahoi­tusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

EAKR- ja JTF-rahoitus

Euroopan unionin alue- ja raken­ne­po­li­tiikan kansal­linen ohjelma Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino‑, energia‑, ilmasto‑, innovaatio‑, koulutus- ja työlli­syys­po­li­tiikkaa sekä syrjäy­ty­misen ja köyhyyden vastaista työtä.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­raha

AKKE-määrärahaa käyte­tään Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman ja halli­tuksen alueke­hit­tä­mis­pää­töksen toimeen­panoa edistä­viin kohtei­siin. Lisäksi rahoi­tusta voidaan myöntää korona­sel­viy­ty­mis­suun­ni­telman mukai­siin hankkeisiin.

Alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen käynnis­tä­minen (AIKO) ‑määrä­raha

Määrä­raha kohdis­te­taan Ukrainan kriisin aiheut­ta­mien negatii­visten vaiku­tusten minimoin­tiin ja toimin­tojen uudel­leen suuntaa­mi­seen. Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien toimen­pi­teiden tulee olla selkeästi rajat­tuja konkreet­tisia kehittämishankkeita. 

Hankkeiden visua­li­sointi

Pohjois-Karjalan EU-kehittämishankkeiden 2014–2020 visua­li­sointi. Voit tarkas­tella hankkeita erilaisten suodat­ti­mien ja indikaat­to­rien avulla.

Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­hasto

Yksi keskei­sistä rahoi­tus­muo­dois­tamme on Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­hasto, josta jaetaan vuosit­tain keski­määrin noin 50 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosit­tain käytet­tä­vissä oleva potti on 750 000 euroa.

Karelia CBC ja Interreg Aurora ohjelmat

Interreg Aurora on uusi ohjelma rajat ylittä­vään yhteis­työhön 2021–2027. Ohjelma edistää Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Interreg-ohjelmat

Euroopan alueel­linen yhteis­työn ohjelmat eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikkaa ja niillä tuetaan EU:n sisära­joilla rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä. 

Erillis­oh­jel­mien rahoitus

Raken­ne­ra­has­to­ra­hoi­tuksen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa kansain­vä­li­sesti toteu­tet­tavia hankkeita EU:n erillis­oh­jel­mien kautta. Tämä rahoitus jaetaan aktii­vi­suuden ja osaamisen perus­teella ja hankkeissa on aina mukana kansain­vä­lisiä yhteistyökumppaneita.