1. vaihe­kaava

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaihe

Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaiheen kokouk­ses­saan 13.6.2022. Hyväk­sytty kaava-aineisto on nähtä­villä ohessa. 

Hyväk­sy­mis­pää­tök­sestä valitet­tiin hallinto-oikeuteen, joka antoi päätök­sensä 20.9.2023. Päätök­sessä maakun­ta­kaa­vasta kumotaan kuusi turve­tuo­tan­toon sovel­tuvaa aluetta, muutoin valitus hylät­tiin. Maakun­ta­liitto ei valit­tanut hallinto-oikeuden päätök­sestä, mutta siitä on haettu valitus­lupaa / valitettu korkeim­paan hallinto-oikeuteen eli prosessi on edelleen kesken. Hallinto-oikeuden päätöksen voi lukea tästä.

Valituk­sesta huoli­matta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaihe kuulu­tet­tiin voimaan tulevaksi maankäyttö- ja raken­nus­lain mukaisesti. 

Kaavassa osoite­taan EO/tu ‑merkin­nällä jo tuotan­nossa olevat tai tuotan­toon luvitetut turve­tuo­tan­toa­lueet (2 995 ha). Uutena osoite­taan 29 tuotan­to­po­ten­ti­aa­lista suota (4 021 ha) turve­tuo­tan­toon sovel­tuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuo­lelle (5 611 ha). Lisäksi kaavassa osoite­taan 26 luonnon­suo­je­lul­li­sesti arvokasta suota (4 372 ha) luonnon­suo­je­lua­luetta osoit­ta­valla merkin­nällä (SL). Raken­netun kulttuu­riym­pä­ristön osalta kaavassa osoite­taan 326 kohdetta ja 22 aluetta maakun­nal­li­sesti merkit­tävää raken­nettua kulttuu­riym­pä­ristöä osoit­ta­valla merkin­nällä (ma/km). Merkintä sisältää 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta. 

Kaavan saatua lainvoiman, kumotaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 turve­tuo­tannon osalta sekä maakun­nal­li­sesti merkit­tävän raken­netun kulttuu­riym­pä­ristön osalta. Luonnon­suo­je­lua­lueita ei kumota vaan kaavaan osoitet­tavat soiden­suo­je­lua­lueet täyden­tävät voimassa olevaa suojelualueverkostoa. 

Vaihe­maa­kun­ta­kaa­vasta käyte­tään nimeä Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää hyväk­syttyä Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 ‑kaavaa.  

Lisätie­toja