Hallinto ja päätöksenteko

Yhteistyöjohtaja isännöi Pielisjoen linnaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

Tehtäviämme ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja 163 000 asukkaan maakunnan etujen ajaminen. Lakisääteisiä tehtäviämme ovat aluekehityksestä annetun lain mukaisena aluekehitysviranomaisena toimiminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavoituksesta huolehtiminen.

Roolimme aluekehityksessä on ennen kaikkea olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. 

Toimistossamme työskentelee 45 henkilöä maakuntajohtajan johdolla. Toimitilamme ovat Joensuun vanhimmassa kivirakennuksessa, Pielisjoen linnassa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on perustettu 21.3.1936.

Organisaatio

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakuntaliiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Sen valitsee joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Pohjois-Karjalassa.

Maakuntaliiton toimisto

Toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin.

Toimiston perustehtävät jakautuvat kuuteen yksikköön, joita ovat alueidenkäyttö, aluekehitys, hallintopalvelut, kehittämisrahoitus, maakunnan edunajaminen sekä viestintä ja markkinointi.

Maakuntavaltuusto

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 53-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen tehtävänä on ohjata liiton toimiston työskentelyä, valmistella maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja panna valtuuston päätökset täytäntöön.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus siitä, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuutettuja.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Voi tutustua maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, tarkastuslaitakunnan ja maakunnan yhteistyöryhmän kokousaineistoihin Dynasty-tietopalvelussa.

Viranhaltijapäätökset

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viranhaltijapäätökset viimeisen kuukauden ajalta, jonka jälkeen päätökset poistuvat yleisestä tietoverkosta. Päätöksiä tekeviä viranhaltijoitamme ovat maakuntajohtaja sekä hallinto- ja talousjohtaja.

Maakunnan yhteistyöryhmä

Pohjois-Karjalassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto (pkmanuva) on perustettu vuonna 2017. Se oli ensimmäisiä Suomessa. Nuorisovaltuutetut tuovat nuorten ääntä maakuntatasolle ja pääsevät vaikuttamaan asioiden valmisteluun omana vaikuttajaelimenä. Maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kuuluu kaksi jäsentä jokaisen kunnan nuorisovaltuustosta.