Hallinto ja päätök­senteko

Yhteis­työ­joh­taja isännöi Pielis­joen linnaa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on kuntayh­tymä, jonka tehtä­vänä on lisätä Pohjois-Karjalassa asuvien hyvin­vointia ja luoda hyvät edelly­tykset elinkei­noe­lä­mälle, koulu­tuk­selle ja tutkimukselle. 

Suunnit­te­lemme, koordi­noimme ja rahoi­tamme Pohjois-Karjalan kehit­tä­mistä yhteis­työssä muiden toimi­joiden kanssa. Vastaamme maakun­ta­kaa­voi­tuk­sesta eli maankäytön yleis­piir­tei­sestä suunnit­te­lusta. Vaiku­tamme siihen, että maakunnan näkemykset ja tarpeet huomioi­daan kansal­li­sessa ja kansain­vä­li­sessä päätöksenteossa. 

Vaalimme karja­laisia hyveitä eli hyvän­tah­toi­suutta, yhtei­söl­li­syyttä ja vieraan­va­rai­suutta. Tavoit­tee­namme on paikal­li­syl­peyden, rohkeiden tekojen ja houkut­te­le­vuuden lisää­minen. Kannus­tamme kuunte­le­maan sydämen ääntä, ja maakunnan yhteinen tavoite on, että kukaan ei jää yksin. Juhlis­tamme moni-ilmeistä Pohjois-Karjalaa vuosit­tain maakuntapäivänä. 

Toimis­tos­samme työsken­telee 45 henkilöä maakun­ta­joh­taja Markus Hirvosen johdolla. Toimi­ti­lamme ovat Joensuun vanhim­massa kivira­ken­nuk­sessa, Pielis­joen linnassa.

Organi­saatio

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakun­ta­liiton päätök­sen­teko perustuu kunnal­li­seen demokratiaan.

Liiton ylin päätös­valta on maakun­ta­val­tuus­tolla. Sen valitsee joka neljäs vuosi kunnal­lis­vaa­lien jälkeen kokoon­tuva edusta­jain­ko­kous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valit­sema maakuntahallitus.

Valtuusto valitsee myös tarkas­tus­lau­ta­kunnan, jonka tehtä­vänä on valvoa, että maakun­ta­val­tuuston liiton toimin­nalle asettamat tavoit­teet toteutuvat.

Jäsen­kun­tien edustajat maakun­ta­val­tuus­toon ja ‑halli­tuk­seen valitaan niin, että niiden poliit­tinen jakauma vastaa vaali­tu­losta Pohjois-Karjalassa.

Maakun­ta­liiton toimisto

Toimiston organi­saa­tio­ra­kenne pohjautuu maakun­ta­liiton lakisää­tei­siin tehtä­viin sekä perus­so­pi­muksen mukai­siin kuntien antamiin tehtäviin.

Toimiston perus­teh­tävät jakau­tuvat kuuteen yksik­köön, joita ovat aluei­den­käyttö, alueke­hitys, hallin­to­pal­velut, kehit­tä­mis­ra­hoitus, maakunnan eduna­ja­minen sekä viestintä ja markkinointi.

Maakun­ta­val­tuusto

Maakun­ta­liiton ylintä päätös­valtaa käyttää 53-paikkainen maakun­ta­val­tuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsen­kun­tien kunnan­val­tuus­tojen edustajia. Kunkin kunnan jäsen­määrä maakun­ta­val­tuus­tossa määräytyy kunnan asukas­määrän mukaan. Jokainen kunta saa valtuus­toon vähin­tään yhden edustajan.

Maakun­ta­hal­litus

Maakun­ta­hal­li­tuksen tehtä­vänä on ohjata liiton toimiston työsken­telyä, valmis­tella maakun­ta­val­tuus­tossa käsitel­tävät asiat ja panna valtuuston päätökset täytäntöön.

Tarkas­tus­lau­ta­kunta

Tarkas­tus­lau­ta­kunnan tehtä­vänä on laatia arvioin­ti­ker­tomus siitä, ovatko maakun­ta­val­tuuston asettamat toimin­nal­liset ja talou­del­liset tavoit­teet toteu­tu­neet. Kaikki tarkas­tus­lau­ta­kunnan jäsenet ja varajä­senet ovat maakuntavaltuutettuja.

Esitys­listat ja pöytäkirjat

Voi tutustua maakun­ta­val­tuuston, maakun­ta­hal­li­tuksen, tarkas­tus­lai­ta­kunnan ja maakunnan yhteis­työ­ryhmän kokousai­neis­toihin Dynasty-tietopalvelussa.

Viran­hal­ti­ja­pää­tökset

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton viran­hal­ti­ja­pää­tökset viimeisen kuukauden ajalta, jonka jälkeen päätökset poistuvat yleisestä tieto­ver­kosta. Päätöksiä tekeviä viran­hal­ti­joi­tamme ovat maakun­ta­joh­taja sekä hallinto- ja talousjohtaja.

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä

Pohjois-Karjalassa on alueen kehit­tä­mi­seen vaikut­ta­vien suunni­tel­mien ja sopimusten sekä kansal­listen ja Euroopan unionin osara­hoit­ta­mien ohjel­mien toimeen­panon yhteen­so­vit­ta­mista varten maakunnan yhteistyöryhmä.

Maakun­nal­linen nuorisovaltuusto

Pohjois-Karjalan maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto (pkmanuva) on perus­tettu vuonna 2017. Se oli ensim­mäisiä Suomessa. Nuori­so­val­tuu­tetut tuovat nuorten ääntä maakun­ta­ta­solle ja pääsevät vaikut­ta­maan asioiden valmis­te­luun omana vaikut­ta­jae­li­menä. Maakun­nal­li­seen nuori­so­val­tuus­toon kuuluu kaksi jäsentä jokaisen kunnan nuorisovaltuustosta.