Asiakir­ja­jul­ki­suus

Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vauksen sisältö ja tarkoitus

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ylläpitää kuvausta hallin­noi­mis­taan tieto­va­ran­noista sekä asiare­kis­te­ristä tiedon­hal­lin­ta­lain (906/2019) 28 §:n mukai­sesti. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto muodostaa tiedon­hal­lin­ta­laissa tarkoi­tetun tiedonhallintayksikön.

Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vauksen tarkoitus on antaa yleis­kuva Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tiedon­hal­lin­nasta ja siitä, miten sen asiare­kis­teri ja palve­lujen tiedon­hal­linta ovat jäsen­ty­neet. Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus helpottaa tieto­pyyn­töjen kohden­ta­mista ja edistää täten osaltaan julki­suus­pe­ri­aat­teen toteu­tu­mista maakun­ta­liiton toiminnassa.

Asiakir­ja­jul­ki­suus­ku­vausta ylläpi­de­tään ja päivi­te­tään jatku­vasti, jotta varmis­te­taan siinä kuvat­tujen tietojen ajantasaisuus.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hallussa on asiakir­joja sen perus­ta­mis­vuo­desta 1993 alkaen. Tätä vanhemmat edeltä­jä­or­ga­ni­saa­tioiden (Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ry, Pohjois-Karjalan seutu­kaa­va­liitto) asiakirjat on siirretty Kansallisarkistolle.