Sidon­nai­suusil­moi­tukset

Sidon­nai­suusil­moi­tukset

Kunta­lain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luotta­mus­hen­ki­löiden ja viran­hal­ti­joiden on ilmoi­tet­tava sidon­nai­suuk­sis­taan tarkas­tus­lau­ta­kun­nalle, joka valvoo ilmoit­ta­mis­vel­vol­li­suuden noudat­ta­mista ja saattaa ilmoi­tukset valtuuston tiedoksi. Ilmoi­tukset julkais­taan yleisessä tieto­ver­kossa. Säännöstä sovel­le­taan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidon­nai­suusil­moitus on tehtävä johto­teh­tä­vistä ja luotta­mus­toi­mista elinkei­no­toi­mintaa harjoit­ta­vissa yrityk­sissä ja muissa yhtei­söissä, merkit­tä­västä varal­li­suu­des­taan sekä muistakin sidon­nai­suuk­sista, joilla voi olla merki­tystä luottamus- ja virka­teh­tä­vien hoitamisessa.

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suus on rajattu koske­maan kunnan keskeisiä luotta­mus­hen­ki­löitä ja johtavia viran­hal­ti­joita, velvol­li­suus ei koske läheisten henki­löiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoi­tus­vel­vol­lisia ovat:

  • valtuuston puheen­joh­taja ja varapuheenjohtajat
  • halli­tuksen jäsenet, varajä­senet, esittelijä
  • lauta­kun­tien puheen­joh­tajat ja varapu­heen­joh­tajat, esittelijät
  • teknisen lauta­kunnan jäsenet ja varajä­senet, esittelijä

Sidon­nai­suusil­moitus ei poista velvol­li­suutta ilmoittaa esteel­li­syy­des­tään kunnal­li­sessa päätök­sen­teossa. Esteel­li­syydet ratkais­taan tapaus­koh­tai­sesti kunta­lain ja hallin­to­lain säädösten mukaisesti.

Ilmoi­tuksen tehneen on viivy­tyk­settä ilmoi­tet­tava sidon­nai­suuk­sis­saan tapah­tu­neista muutoksista.

Sidon­nai­suusil­moitus tehdään Miun palvelut ‑tieto­jär­jes­tel­mässä johon kirjau­du­taan henki­lö­koh­tai­silla pankkitunnuksilla.