Interreg Aurora

Interreg Aurora

Interreg Aurora 2021–2027 on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Sápmin välinen rajat ylittävän yhteis­työn ohjelma, jonka ohjelma-alueeseen Pohjois-Karjala ja Kainuu kuuluvat vuoden 2024 alusta lähtien. Suomen ja Venäjän välistä yhteis­työtä edistä­mään valmis­teltu Interreg NEXT Karelia 2021–2027 ohjelma peruuntui ja rahoitus siirtyi Interreg Aurora ohjelmaan.

Interreg Aurora ‑ohjel­maan kuuluvat seuraavat NUTS III ‑alueet:

Suomi: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala
Ruotsi: Norrbotten, Väster­botten ja Väster­norr­land
Norja: Tromssa, Finnmark ja Nordland
Saame­laiset: Suomessa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Ruotsissa Norrbot­tenin, Väster­bot­tenin, Väster­norr­landin ja Jämtlandin sekä Taalain­maan Idre Samebyn. Norjassa Troms ja Finnmark, Nordland ja Tröndelag sekä osa Innlan­detia (Elgå Reinbeitedistrikt).

Kartta ohjelma-alueesta

Lisätie­toja

Interreg Aurora ohjelman toimin­ta­linjat ja erityistavoitteet:

Tl 1 Älykäs ja kestävä kasvu

 • Älykäs erikois­tu­minen, tutkimus, kehitys ja innovaatio
 • PK-yritysten kilpai­lu­kyky

Tl 2 Vihreä ja kestävä siirtymä

 • Ilmas­to­muu­tok­seen sopeutuminen
 • Luonnon­suo­jelu ja biodi­ver­si­teetti, vihreä infrastruktuuri
 • Kestävä kuljetus ja matkaketjut

Tl 3 Koulutus, kulttuuri ja kestävä matkailu

 • Koulutus ja elini­käinen oppiminen
 • Kulttuuri ja kestävä matkailu

Tl 4 Parempi ja kestä­vämpi rajat ylittävä yhteistyö

 • Rajat ylittävän yhteis­työn perus­teiden rakentaminen

Vuoden 2024 hakukierrokset:

Small-scale hankkeet:

 • 2.1.–2.2.2024
 • 12.8.–6.9.2024

Kehit­tä­mis­hank­keet:

 • 5.2.–5.3.2024
 • 9.9.–7.10.2024
 • 17.2.–17.3.2025

Hakukier­roksia edeltää mahdol­li­suus saada ohjelman sihtee­ris­töltä ennak­ko­kom­ment­teja hankei­deaan. Lisätie­toja ennak­ko­kom­men­toin­nista.

Tarkemmat tiedot ohjel­masta sekä rahoi­tus­ha­kujen yksityis­kohdat löydät Interreg Aurora ‑ohjelman netti­si­vuilta.

Auroran hallin­to­vi­ran­omai­sena toimii Norrbot­tenin lääni­hal­litus Ruotsissa. Ohjelman sihtee­ristön jäsenistä kolme työsken­telee Suomessa, Pohjan­maan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitoissa. Kansal­lista vastin­ra­hoi­tusta myöntää Suomessa Lapin liitto, yhteys­hen­kilö on Anna-Mari Auniola Lapin liitossa.