Alueke­hitys

Alueke­hi­tyk­sellä maakun­nasta mansikkapaikka

Olemme yhteis­työ­joh­taja, joka vastaa Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­sestä. Työmme tähtää pitkälle tulevai­suu­teen, mutta määrittää myös lähivuo­sien kehitystoimia.

Keskeisiä työka­lu­jamme alueke­hi­tyk­sessä ovat toimi­joiden kanssa laaditut maakun­ta­suun­ni­telma, maakun­taoh­jelma ja eri alojen strate­giat. Niiden pohjalta syntyvät toimen­pi­teet, joilla paran­ne­taan maakunnan kilpai­lu­kykyä, väestön hyvin­vointia ja osaamista.

Toimimme myös aluetta kehit­tä­vien hankkeiden rahoit­ta­jana. Tähän meillä on käytet­tä­vissä sekä kansal­lista että EU-rahoitusta.

POKAT 2025 maakuntaohjelma

Maakun­taoh­jelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdol­li­suuk­siin ja tarpei­siin, kulttuu­riin ja muihin erityis­piir­tei­siin perus­tuvat kehit­tä­misen tavoit­teet ja kuvauksen keskei­sistä toimen­pi­teistä niiden saavuttamiseksi.

Pohjois-Karjalan strategia 2040

Pohjois-Karjalan strate­gian tavoit­teena hahmottaa maakunnan iso kuva ja kuvata tavoi­teltu kehitys vuoteen 2040.

Hankkeet

Osallis­tumme maakunnan kehit­tä­mi­seen rahoit­ta­malla eriko­koisia hankkeita. Rahoi­tet­tavat hankkeet toteut­tavat mm. maakun­taoh­jelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.