Reitistöt

Vetovoi­maiset reitistöt Pohjois-Karjalan erityispiirteenä

Luonnossa liikku­jalle Pohjois-Karjala tarjoaa paras­taan. Maakun­nasta löytyy satoja kilomet­rejä erilaisia reittejä muun muassa pitkistä vaellus­rei­teistä päivä­ret­kei­lyyn ja patikoin­tiin, melon­taan, pyöräi­lyyn, mootto­ri­kelk­kai­luun sekä hiihtoon. Perin­teisten liikku­mis­muo­tojen ohella alueelta löytyy reittejä myös esimer­kiksi lumiken­käi­lyyn ja koira­val­ja­koille. Reiteillä voi liikkua omatoi­mi­sesti tai tiedus­tella ohjat­tuja retkiä ohjelmapalveluyrityksistä.

Maakun­taan sijoittuu myös useita valtion ylläpi­tämiä luonnonsuojelu- ja virkis­ty­sa­lue­koh­teita, jotka ovat luonno­no­lo­suh­teil­taan vaihte­levia. Luonnon ominais­piir­teiden vaihte­le­vuus lisää kokonai­suuden kiinnos­ta­vuutta ja samalla tarjoaa mahdol­li­suuksia varioida luonto­mat­kai­luun liittyvää aktivi­teet­ti­tar­jontaa. Maakun­nasta löytyy Kolin, Petkel­järven, Patvin­suon ja nyt myös Heinä­veden maakun­ta­vaih­doksen myötä Koloveden kansal­lis­puis­tojen sekä Ruunaan retkei­ly­alueen lisäksi myös monia seudul­lisia virkis­ty­sa­lueita ja ‑kohteita. Esimerk­kinä pelkäs­tään Joensuun kaupun­ki­seudun monipuo­liset reitis­tö­mah­dol­li­suudet vastaavat isojen matkai­lu­kes­kusten ympäris­töjen reittitarjontaa.