Kansain­vä­linen toiminta 

Kansain­vä­linen toiminta

Olemme aktii­vinen rahoit­taja, neuvoja ja toimija kansain­vä­li­sessä toimin­taym­pä­ris­tössä. Kansain­vä­listen hankkeiden, verkos­tojen ja yhteis­työ­alueiden merkitys kehit­tä­mis­vä­li­neenä tulee jatkossa korostumaan.

Maakun­taoh­jelma määrittää tavoit­teet, toimen­pi­teet ja resurssit maakunnan kansain­vä­li­syy­delle. Teemme yhteis­työtä sekä EU:n että EU:n ulkopuo­listen alueiden kanssa. 

Olemme  Barentsin alueneu­voston ja ‑komitean jäseniä. Venäjän hyökättyä Ukrai­naan helmi­kuussa 2022 Venäjää koskeva toiminta on jäädy­tetty ja yhteis­työtä jatke­taan ”Puheen­joh­tajan ystävät” ‑formaa­tissa ilman Venäjää ja sen pohjoisia alueita. Samalla Pohjois-Karjala on ottanut vetovas­tuun Barentsin alueiden välisessä yhteis­työssä (ilman Venäjää). 

Meillä on edustaja Euroopan Raja-alueiden Liiton AEBRn hallituksessa.

Pohjois-Karjalalla on yhteis­työ­so­pimus japani­laisen Naganon maakunnan kanssa.

Maakun­ta­liiton lakisää­tei­siin tehtä­viin kuuluu myös Pohjoinen Periferia ja ArktinenInterreg Itämeren alueen ja Interreg Europe ohjel­matyö.

EU:n erillis­oh­jel­missa teemme yhteis­työtä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa. Brysse­lissä sijait­seva toimisto valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimi­joiden etuja. Toimisto edistää osaltaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkei­noe­lämän kilpai­lu­kykyä ja toimintaedellytyksiä.

Olemme mukana useissa kansain­vä­li­sissä hankkeissa joko pää- tai osato­teut­ta­jana. Tutustu tästä hankkei­siin.

Lisätie­toja