Blogit

Blogit

 • Markus Hirvonen

  Nuoret, hyvää matkaa tulevaisuuteen!

  Kirjoit­tanut

  Nuoret, hyvää matkaa tulevai­suu­teen! Olemme nähneet viime päivinä tulevai­suuden tähtien nimiä, kun uusien yliop­pi­laiden ja ammat­tiin valmis­tu­neiden listat täyttävät lehdet ja sosiaa­lisen median. Haluan sanoa teille valmis­tu­neille, että maailma on hyvä paikka, Suomi on mahtava… 

 • Pia Pitkänen

  Miksi puhun vain inter­re­geistä eli EU-rahoitusohjelmien moninaiset nimet

  Kirjoit­tanut

  Miksi puhun vain inter­re­geistä eli EU-rahoitusohjelmien moninaiset nimet Näinkin pitkään EU-rahoitusohjelmia markki­noi­neena sitä edelleen häkeltyy ohjel­mien suomen- ja englan­nin­kie­li­sistä nimistä, jotka vievät ajatukset johonkin muuhun, mikä on tarkoitus. Noloja tilan­teita syntyy esimer­kiksi silloin, kun alkaa… 

 • Markus Hirvonen

  Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpailuareenoista

  Kirjoit­tanut

  Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpai­lua­ree­noista Syksyllä 2024 selviää, saako Suomi ja Kontio­lahti ampuma­hiihdon MM-kisojen isännyyden vuonna 2028 tai 2029. Kontio­lahti on ainoa paikka Suomessa, jossa voidaan järjestää ampuma­hiihdon kansain­vä­lisiä suurki­soja. Kontio­lah­della on kokemusta jo yli… 

 • Pia Pitkänen

  Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla!

  Kirjoit­tanut

  Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla! Viime aikoina on tullut uuden EU:n ohjel­ma­kauden käynnis­ty­misen huumassa laitettua useampi viesti aiheella ”Rahoi­tusta tarjolla”. Niin sitä onkin ja vieläpä erittäin paljon, mutta hyvän idean ja toteut­ta­mis­kel­poisen hanke­suun­ni­telman lisäksi tarvi­taan vielä kaikenlaista,… 

 • Minna Tuuva

  Totta vai tarua?

  Kirjoit­tanut

  Totta vai tarua? Digitaa­li­sesta osalli­suu­desta on tulossa yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. Pohjois-Karjalassa on pyritty yhtei­sesti varmis­ta­maan, että kaikilla kansa­lai­silla on käytet­tä­vis­sään luotet­tavat laaja­kais­tayh­teydet ja digitaa­linen tuki. Laaja­kais­tayh­teyk­sien osalta Pohjois-Karjala on edistynyt merkittävästi… 

 • Markus Hirvonen

  Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan

  Kirjoit­tanut

  Ruoan perässä Pohjois-Karjalaan Suurin herkkuni on karja­lan­pii­rakka. Samoin lasteni. Mikään ei voita tuoreen piirakan tuoksua ja suolaisen voin makua rukiisen piirakan päällä. Tätä herkkua olemme tarjon­neet vieraille halki histo­rian ja käyttä­neet maakunnan markki­noin­nissa. Karja­lan­pii­rakka edellähän… 

 • Minna Tuuva

  Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa

  Kirjoit­tanut

  Kotiin vietävän digituen tarve kasvaa  Järjes­tö­ba­ro­metrin 2022 mukaan järjestöt ovat merkit­täviä digituen tarjoajia. Näin on toki ollut niin sanotusti aina. Pohjois-Karjalan digitu­ki­ver­koston jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys on tarjonnut digitukea Joensuun Kansa­lais­ta­lolla jo parin­kym­menen vuoden ajan. Tuen… 

 • Eira Varis

  Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä

  Kirjoit­tanut

  Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi, kirjat­tiin liitty­mis­so­pi­muk­seen Pohjois-Karjalan kannalta tärkeä asia. Siinä todet­tiin, että Itä- ja Pohjois-Suomen pysyviä kehit­tä­misen haittoja ovat pitkät välimatkat, kylmä ilmasto ja harva… 

 • Sanni Penttinen

  Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon

  Kirjoit­tanut

  Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon Pohjois-Karjalan biokaa­su­ken­tällä tapahtuu. Maakunnan ensim­mäinen liiken­ne­bio­kaasun tankkaus­a­sema avattiin marras­kuun alussa, ja henki­lö­au­toi­lijat voivat viimein harkita kaasuauton hankintaa. Biokaasua valmis­te­taan muun muassa kotita­louk­silta kerät­tä­västä biojät­teestä eli kyseessä on siis todellinen… 

 • Markus Hirvonen

  Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi?

  Kirjoit­tanut

  Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Karja­lai­sessa (11.11.2022) kerrot­tiin Liperiin suunni­tel­lusta nuorison kokoon­tu­mis­pai­kasta. Siinä paikal­linen nuori kertoi, että he haluai­sivat paikan, jossa eivät olisi häiriöksi. Tämä pysäytti minut täysin. Onko yhteiskuntamme… 

 • Minna Tuuva

  Kuka osaa käyttää digilaitteita?

  Kirjoit­tanut

  Kuka osaa käyttää digilait­teita? Jos sinua pyydet­täi­siin määrit­te­le­mään diffe­ren­ti­aa­li­las­kennan väliar­vo­lause, osaisitko tehdä sen?Entä jos arkisten asioiden hoito vaatisi täysin tunte­mat­to­mien asioiden opettelua ja se pitäisi tehdä kielellä, jota et osaa? Suattas jiähä monelta kesken se homma.… 

 • Minna Tuuva

  Kenellä on varaa digilaitteisiin?

  Kirjoit­tanut

  Kenellä on varaa digilait­tei­siin? Suomen Köyhyys­vahti 2022 julkais­tiin YK:n köyhyyden vastai­sena päivänä 17.10. EAPN-FIN – Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyys­ti­lan­teesta on kooste tilasto- ja tutki­mus­tie­dosta sekä köyhyyttä kokevien ihmisten omista näkemyk­sistä. Raportin… 

 • Sanni Penttinen

  Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat

  Kirjoit­tanut

  Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton jäteasiat Ilmas­ton­muu­toksen ja luonnon monimuo­toi­suuden vähene­misen kaltaisten globaa­lien ongel­mien ratkaisu edellyttää toimia kaikilla sekto­reilla, myös jätehuol­lossa. Suomen kokonais­jä­te­määrä on kasvanut tasai­sesti 2000-luvulta lähtien, ja tuoreimman jäteti­laston mukaan vuonna… 

 • Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan

  Kirjoit­tanut

  Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan Elämme murros­vai­hetta Euroo­passa. Ilmas­ton­muu­toksen lisäksi EU:ta koettelee korona­pan­demia ja siitä seuran­neet tavaroiden kulje­tuson­gelmat, sekä Venäjän hyökkäys Ukrai­naan ja sen ruokkima energia­kriisi. Vuonna 2019 Euroopan komissio reagoi… 

 • Markus Hirvonen

  Tuhan­sien haukien maakunta

  Kirjoit­tanut

  Tuhan­sien haukien maakunta Kiinnostus Suomea ja sen luontoa kohtaan on valtavan suuressa kasvussa erilaisten poikkeus­ti­lojen seura­tessa toisiaan. Yksi vahvasti kasvava matkailun ala on kalastus. Tutki­musten mukaan 18 prosenttia kaikista matkai­li­joista on kiinnos­tunut kalas­tuk­sesta, mikä tarkoittaa… 

 • Markus Hirvonen

  On helpompaa rikkoa kuin rakentaa

  Kirjoit­tanut

  On helpompaa rikkoa kuin rakentaa Koko maailma järkkyi helmi­kuun lopussa, kun Venäjä aloitti sodan Euroo­passa hyökkää­mällä Ukrai­naan. Maailma on nyt hyvin erilainen paikka kuin helmi­kuun alussa. Tämä edellyttää Pohjois-Karjalassakin lukuisia toimia. Ensisi­jaisen tärkeää on auttaa… 

 • Kun tavaran omista­minen ei ole enää tärkeintä

  Kirjoit­tanut

  Kun tavaran omista­minen ei ole enää tärkeintä Circwaste-hankkeessa järjes­tet­tiin maalis­kuun alussa webinaari, jonka teemana oli ”Miten kierto­ta­lous näkyy arjessa?”. Tilai­suu­dessa oli alustuksia kansa­lai­sista ja kulut­ta­jista kierto­ta­lou­dessa, kirjas­tojen roolista kierto­ta­louden mahdol­lis­ta­jina, raken­nus­ko­neiden vuokrauk­sesta, tavaroiden ja huonekalujen… 

 • Markus Hirvonen

  Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki

  Kirjoit­tanut

  Pohjois-Karjala – Euroopan Helsinki Helsingin kaupungin pääeko­no­misti Mikko Kiesi­läinen kommentoi Suomen tilan­netta sangen oudosti (HS, 4.2.). ”Uhkana on, että Suomesta tulee Euroopan Pohjois-Karjala. Tarkoitan tilan­netta, jossa sekä maan talous että asukas­määrä kutis­tui­sivat. Se voisi johtaa negatii­vi­seen, itseään…