Interreg-ohjelmat

Interreg-ohjelmista monia­laisia kehittämishankkeita

Euroopan alueel­linen yhteis­työn ohjelmat eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikkaa ja niillä tuetaan EU:n sisära­joilla rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä. 

EAY-ohjelmat rahoit­tavat monia­laisia kehit­tä­mis­hank­keita vuosina 2021–2027. Pohjois-Karjalassa rahoi­tusta voi hakea seuraa­vista ohjelmista:

  • Pohjoinen Periferia ja Arktinen,
  • Interreg Itämeren alueen ohjelma,
  • Interreg Europe,
  • ESPON ja
  • URBACT.

Lisätietoa teemasta suomeksi (mm. kansal­lisen vastin­ra­hoi­tuksen hakuajat) löytyy rakennerahastot-verkkosivuilta ja kunkin ohjelman omilta sivuilta.