Interreg-ohjelmat

Interreg-ohjelmista monia­laisia kehittämishankkeita

Euroopan alueel­linen yhteis­työn ohjelmat eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikkaa ja niillä tuetaan EU:n sisära­joilla rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä. 

EAY-ohjelmat rahoit­tavat monia­laisia kehit­tä­mis­hank­keita vuosina 2021–2027. Pohjois-Karjalassa rahoi­tusta voi hakea seuraa­vista ohjelmista:

  • Pohjoinen Periferia ja Arktinen (pohjoisten, harvaa­na­sut­tujen alueiden erityishaasteet),
  • Interreg Itämeren alueen ohjelma (Itämeren talous­a­lueen laaja-alainen kehittäminen),
  • Interreg Europe (strate­gia­työn laadun parantaminen),
  • ESPON (tutki­muksen ja kehit­tä­mis­po­li­tiik­kojen yhteydet) ja
  • URBACT (euroop­pa­laisten kaupun­kien verkot­tu­minen ja kokemustenvaihto).

Lisätietoa teemasta suomeksi (mm. kansal­lisen vastin­ra­hoi­tuksen hakuajat) löytyy rakennerahastot-verkkosivuilta ja kunkin ohjelman omilta sivuilta.