Maakun­ta­lippu ja ‑viiri

Pohjois-Karjalan maakunnan oma lippu ja viiri

Maakun­ta­lippu

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lippu on viral­linen lippu. Sen on hyväk­synyt Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus ja se on vihitty käyttöön 8.6.1997.

Lipun viral­linen selitys

Punai­sessa lippu­ken­tässä valkoinen linna­ke­ko­roinen lippu­tan­gon­puo­leinen pieli sekä keltainen kruunu, jonka alapuo­lella kaksi toisiaan vastaan iskevää käsivartta, joista oikea haarnis­koitu pitelee miekkaa ja vasen, rengas­pans­sarin peittämä paljaassa kädes­sään käyrää sapelia; kaikki valkoista paitsi kahvat ja haarniskan liitos­van­teet keltaisia.

Lipun käyttö

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lippua tulee kohdella ja kunnioittaa samalla tavalla kuin Suomen lippua.

Maakun­ta­lipun käytöllä koros­te­taan kuulu­vuutta Pohjois-Karjalan maakun­taan, jonka muodos­tavat alueen asukkaat, kunnat, yhteisöt ja yritykset. Mainit­tujen tahojen toivo­taan käyttävän maakun­ta­lippua kaikissa tilai­suuk­sissa, joissa halutaan korostaa ja kunnioittaa Pohjois-Karjalaan kuulumista.

Kun liputuk­sessa käyte­tään Suomen lippua, maakun­ta­lippua, järjestö- tai yritys­lippua ja vieraiden valtioiden lippuja, pätevät seuraavat yleissäännöt:

  • Kun lippusal­koja on kaksi, neljä, kuusi tai enemmän, on lippujen sijoi­tuk­sessa arvok­kain asema­he­ral­dinen oikea puoli. Järjestys etenee heral­di­sesti oikealta vasem­malle eli yleensä katso­jaan nähden vasem­malta oikealle (kun esimer­kiksi raken­nuksen edessä olevaa loppu­riviä katso­taan kadulta).
  • Kun lippusal­koja on kolme tai viisi, on keskim­mäinen paikka arvok­kain. Viiden lippusalon rivis­tössä voidaan liputtaa myös siten, että heral­dinen oikea puoli on arvokkain.

Maakun­ta­viiri

Viirin käyttö

Käyte­tään isännän­vii­rinä ilmai­se­maan läsnäoloa.

Viirin heral­diikka pohjautuu maakun­ta­lip­puun. Viiri on maakuntaviiri.

Lippu- ja viiri­tyypit ja niiden hinnat

Lipun ja viirin kokoa valit­taessa on huomioi­tava lippu­tangon korkeus.

Hinnat sisäl­tävät arvon­li­sä­veron 24 %. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto pidättää itsel­lään oikeuden tarkistaa hintoja kustan­nusten muuttuessa. 

Tilaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lippu tai ‑viiri

Voit tilata maakun­ta­lipun tai ‑viirin tällä lomak­keella. Tilauk­seen lisätään posti­maksut. Lippuja ja viirejä voi ostaa kätei­sellä myös maakun­ta­liiton toimis­tosta (Pielis­joen linna, Silta­katu 2, Joensuu). 


    Pohjois-Karjalan maakuntalippu

    Lisätie­toja

    Tieto­suo­ja­se­loste