EAKR-rahoitus

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. 

Ohjelman sisältö   

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää tukea EAKR- ja JTF-rahastoista seuraavien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin:  

TL 1: Innovatiivinen Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen  
  • Erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi   

TL 2: Hiilineutraali Suomi (EAKR)  

  • Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
  • Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  

TL 3: Saavutettavampi Suomi (EAKR, käytettävissä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)  

TL 7: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto  

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman teemaa. 

EAKR-rahoitus kohdennetaan julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin.  

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Karjalan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin. 

Ohjelmaa toteutetaan EURA 2021-tietojärjestelmässä, jossa julkaistaan rahoitushakujen ajankohdat ja teemat. Palvelua käytetään mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten vastaanottoon. 

Tuensaajat

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rakennerahastot.fi

Lisätietoa rakennerahastoista löydät Työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta.

EURA2021 -järjestelmä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021—2027. Palveluja käytetään mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten vastaanottoon.

EU-rahoitus mainoskuva

Hakuinfot

Tutustu jo järjestettyjen infotilaisuuksien materiaaleihin.

Lisätietoja