EAKR- ja JTF-rahoitus 

Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan unionin alue- ja raken­ne­po­li­tiikan kansal­linen ohjelma Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 tukee elinkeino‑, energia‑, ilmasto‑, innovaatio‑, koulutus- ja työlli­syys­po­li­tiikkaa sekä syrjäy­ty­misen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR+) toimet. Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisäl­ly­te­tään erikseen ohjel­maan myöhemmin tehtä­vällä ohjelmanmuutoksella. 

Ohjelman sisältö   

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto myöntää tukea EAKR- ja JTF-rahastoista seuraa­vien toimin­ta­lin­jojen ja erityis­ta­voit­teiden mukai­siin toimenpiteisiin: 

TL 1: Innova­tii­vinen Suomi (EAKR)  

  • Erityis­ta­voite 1.1. Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton parantaminen 
  • Erityis­ta­voite 1.2. Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten ja julkis­hal­linnon hyväksi 

TL 2: Hiili­neut­raali Suomi (EAKR)  

  • Erityis­ta­voite 2.1. Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentäminen 
  • Erityis­ta­voite 2.3. Kierto­ta­lou­teen siirty­misen edistäminen 

TL 3: Saavu­tet­ta­vampi Suomi (EAKR, käytet­tä­vissä vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) 

TL 7: Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto 

Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee toteuttaa vähin­tään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman teemaa. 

EAKR-rahoitus kohden­ne­taan julkisten toimi­joiden elinkei­noe­lämää edistä­viin innovaa­tio­hank­kei­siin, digita­li­saa­tioon, ilmas­to­toi­miin, kuten uusiu­tuvan energian edistä­mi­seen, energia­te­hok­kuu­teen ja kierto­ta­lou­teen, sekä elinkei­noe­lämää tukeviin pieni­muo­toi­siin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. 

JTF-rahoitus kohden­ne­taan Pohjois-Karjalan oikeu­den­mu­kaisen siirty­mä­suun­ni­telman mukai­siin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haitta­vai­ku­tuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuo­lis­ta­mista ja uusien työpaik­kojen luomista. Rahoi­tusta kohden­ne­taan EAKR-rahoitusta vastaa­valla tavalla mm. julkisten toimi­joiden elinkei­noe­lämää edistä­viin innovaatiohankkeisiin. 

Ohjelmaa toteu­te­taan EURA 2021-tietojärjestelmässä, jossa julkais­taan rahoi­tus­ha­kujen ajankohdat ja teemat. Palvelua käyte­tään mm. hanke­ha­ke­musten, maksa­tus­ha­ke­musten, seuran­ta­tie­tojen ja loppu­ra­port­tien toimit­ta­mi­seen viran­omai­sille sekä hankkei­siin liitty­vien päätösten vastaanottoon. 

Tuensaajat

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tiot, elinkei­nojen kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tiot, julki­so­mis­teiset teknologia- ja osaamis­kes­kukset, kunnat ja muut julki­syh­teisöt sekä yhdis­tykset. Maakun­ta­liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Rakennerahastot.fi

Lisätietoa raken­ne­ra­has­toista löydät Työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön sivustolta. 

EURA2021 ‑järjes­telmä

EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan rahas­tojen digitaa­linen hallin­ta­jär­jes­telmä ohjel­ma­kau­delle 2021—2027. Palve­luja käyte­tään mm. hanke­ha­ke­musten, maksa­tus­ha­ke­musten, seuran­ta­tie­tojen ja loppu­ra­port­tien toimit­ta­mi­seen viran­omai­sille sekä hankkei­siin liitty­vien päätösten vastaanottoon.

EU-rahoitus mainoskuva

Hakuinfot

Tutustu jo järjes­tet­tyjen infoti­lai­suuk­sien materiaaleihin.

Lisätie­toja