Tieto­pal­velu

Tieto­pal­velu

Tietopalvelu-sivuille olemme koonneet erilaisia tietoai­neis­toja ja ‑palve­luja.

Tutustu ja löydä käyttöösi

Tilastot

Kokoamme ja ylläpi­dämme lukuisia tilas­toja Pohjois-Karjalan kehityk­sestä. Tilas­to­tie­toja kootaan muun muassa väestö­ke­hi­tyk­sestä, koulu­tuk­sesta, työlli­syy­destä, elinkei­noe­lämän kehityk­sestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Julkaisut

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton julkaisuja.

Pohjois-Karjalan TRENDIT

Kerromme maakunnan talouden käänteistä Pohjois-Karjalan Trendit –julkai­sussa. Vertai­lua­jan­koh­tana on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Lehti julkais­taan keväällä ja syksyllä.

Maakun­ta­liiton logot

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton logo koostuu vaaku­na­tun­nuk­sesta sekä teksti­lo­gosta. Teksti­logo pohjautuu Pohjois-Karjalan markki­noin­tibrän­diin. Logosta on kolme kieli­ver­siota: suomi, englanti ja venäjä. 

Maakun­ta­lippu ja ‑viiri

Maakun­ta­lipun käytöllä koros­te­taan kuulu­vuutta Pohjois-Karjalan maakun­taan, jonka muodos­tavat alueen asukkaat, kunnat, yhteisöt ja yritykset. Mainit­tujen tahojen toivo­taan käyttävän maakun­ta­lippua kaikissa tilai­suuk­sissa, joissa halutaan korostaa ja kunnioittaa Pohjois-Karjalaan kuulumista.