AKKE-määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­raha

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö on osoit­tanut maakun­tien liittojen käyttöön kansal­lisen määrä­rahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemi­seen. AKKE-määrärahaa käyte­tään Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman ja halli­tuksen alueke­hit­tä­mis­pää­töksen toimeen­panoa edistä­viin kohteisiin.

Rahoi­tuksen kohdentuminen 

Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien toimen­pi­teiden tulee olla selkeästi rajat­tuja, konkreet­tisia kehit­tä­mis­hank­keita. Määrä­rahaa voidaan käyttää esimer­kiksi Pohjois-Karjalan vahvuuk­siin ja erikois­tu­mi­seen perus­tu­viin pieni­muo­toi­siin kehittämis‑, kokeilu- ja selvi­tys­hank­kei­siin. Rajat­tuun teemaan kohden­net­tuja selvi­tyksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödyn­net­tä­vyyttä maakun­nassa. Rahoi­tuk­sella voidaan tukea pieneh­köjä demon­straa­tioita ja kokei­luja, joilla voidaan käynnistää maakun­nal­li­sesti merkit­täviä uudistus- ja kehitys­pro­ses­seja. Rahoi­tuk­sella tavoi­tel­laan hankkeita, joilla ediste­tään elinkei­noe­lämän kilpai­lu­kyvyn ja osaamisen kasvua.

Rahoi­tusta ei ole tarkoi­tettu infra­struk­tuu­riin tai muihin fyysi­siin raken­tei­siin, nykyisiä raken­teita ylläpi­tä­viin hankkei­siin tai yksit­täisten tilai­suuk­sien tai tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen. Rahoi­tusta ei myönnetä toimin­ta­tu­kena hakijan normaa­lista toimin­nasta aiheu­tu­viin kustannuksiin.

Vuonna 2022 TEM myönsi Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle 301 000 euroa AKKE-määrärahaa maakunnan omaeh­toi­seen kehittämiseen.

Hankkeiden tukikel­poi­suus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkit­tävä vaikutus hankkeen toteut­ta­mi­seksi ja toiminta on voittoa tavoit­te­le­ma­tonta. Lisäksi kehit­tä­mis­hank­keena tuettavan toiminnan tulosten tulee olla yleisesti hyödyn­net­tä­vissä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Jos kyse on yhteis­hank­keesta, kaikkien hakijoiden on täytet­tävä tuen saajalle asetetut edelly­tykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Rahoi­tusta voidaan myöntää pääsään­töi­sesti kokonais­kus­tan­nuk­sil­taan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Pääsään­töi­sesti AKKE-hankkeissa käyte­tään flat rate 40 % kustan­nus­mallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustan­nukset kuin palkka­kus­tan­nukset korva­taan summalla, joka on 40 % hyväk­syt­tä­vistä palkkakustannuksista.

AKKE-rahoitusta voidaan myöntää myös kerta­kor­vaus­mallin hankkei­siin, joissa tuki myönne­tään rahoi­tus­ha­ke­muk­sessa ja ‑päätök­sessä yksilöi­tyjen toimen­pi­teiden ja tuotosten perus­teella. Kerta­kor­vaus­hank­keen kustan­nusten lasken­ta­pe­rus­teena käyte­tään joko tosia­sial­lisia kustan­nuksia tai flat rate 7 % kustan­nus­mallia, ja palkka­kus­tan­nusten osalta tosia­sial­li­sesti aiheu­tu­neina kustannuksina.

Lisätietoa kustan­nus­mal­leista AKKE-hakuohjeessa.

Rahoi­tuksen hakeminen AKKE-rahoituksessa on jatkuva haku. Saapu­neita hakemuksia otetaan käsit­te­lyyn kokous­ryt­miikan mukai­sessa aikataulussa.

Rahoi­tus­ha­kemus tulee jättää sähkö­pos­titse [email protected] tai postitse osoit­tee­seen: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Silta­katu 2, 80100 Joensuu. Rahoi­tusta haetaan määrä­muo­toi­sella lomak­keella. Ennen hakemuksen jättä­mistä on suosi­tel­tavaa neuvo­tella rahoit­tajan kanssa hankesuunnitelmasta.