AKKE-määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. AKKE-määrärahaa käytetään Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

Rahoituksen kohdentuminen 

Määrärahalla rahoitettavien toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia kehittämishankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi Pohjois-Karjalan vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin. Rajattuun teemaan kohdennettuja selvityksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa. Rahoituksella voidaan tukea pienehköjä demonstraatioita ja kokeiluja, joilla voidaan käynnistää maakunnallisesti merkittäviä uudistus- ja kehitysprosesseja. Rahoituksella tavoitellaan hankkeita, joilla edistetään elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja osaamisen kasvua.

Rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, nykyisiä rakenteita ylläpitäviin hankkeisiin tai yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Vuonna 2022 TEM myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 301 000 euroa AKKE-määrärahaa maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Hankkeiden tukikelpoisuus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi ja toiminta on voittoa tavoittelematonta. Lisäksi kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Tuki voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Pääsääntöisesti AKKE-hankkeissa käytetään flat rate 40 % kustannusmallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

AKKE-rahoitusta voidaan myöntää myös kertakorvausmallin hankkeisiin, joissa tuki myönnetään rahoitushakemuksessa ja -päätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden ja tuotosten perusteella. Kertakorvaushankkeen kustannusten laskentaperusteena käytetään joko tosiasiallisia kustannuksia tai flat rate 7 % kustannusmallia, ja palkkakustannusten osalta tosiasiallisesti aiheutuneina kustannuksina.

Lisätietoa kustannusmalleista AKKE-hakuohjeessa.

Rahoituksen hakeminen AKKE-rahoituksessa on jatkuva haku. Saapuneita hakemuksia otetaan käsittelyyn kokousrytmiikan mukaisessa aikataulussa.

Rahoitushakemus tulee jättää sähköpostitse kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu. Rahoitusta haetaan määrämuotoisella lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa neuvotella rahoittajan kanssa hankesuunnitelmasta.