AKKE-määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­raha

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö on osoit­tanut Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton käyttöön kansal­lisen ”Alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” (AKKE) ‑määrä­ra­hasta alueel­listen innovaa­tioiden ja kokei­lujen edistä­mi­seen 458 000 euroa. AKKE-määrärahaa käyte­tään Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman ja työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön 23.3.2023 päätöksen mukai­sesti tukemaan alueel­lista tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Rahoi­tuksen kohdentuminen

Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien toimen­pi­teiden tulee olla selkeästi rajat­tuja, konkreet­tisia kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keita. Rahoi­tuksen tavoit­teena on lisätä TKI-toimintaa tekevien yritysten määrää ja parantaa yritysten innovaa­tio­ky­vyk­kyyttä. Rahoi­tuk­sella tuetaan alueel­lisia innovaa­tio­eko­sys­tee­mejä. Rahoitus vahvistaa erityi­sesti kuntien kehitys­yh­tiöiden tai kuntien ja muiden yritysten kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioiden kytke­mistä mukaan TKI-toimintaan sekä pk-yritysten aktivoi­mista. Rahoitus mahdol­listaa myös pieniä ja ketteriä kokei­luja, jotka voivat johtaa suurem­piin hankkei­siin muista rahoi­tus­läh­teistä. Erityi­sesti rahoi­tuksen suuntaa­mi­sessa kannus­te­taan eri alueilla olevan korkea­ta­soisen osaamisen laajaan hyödyn­tä­mi­seen alueiden välisessä yhteis­työssä. Määrä­rahaa voidaan käyttää esimer­kiksi Pohjois-Karjalan vahvuuk­siin ja erikois­tu­mi­seen perus­tu­viin pieni­muo­toi­siin kehittämis‑, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.

Määrä­ra­halla rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee vastata vähin­tään yhteen seuraa­vista kriteereistä:

• Hanke tukee pk-yritysten tutkimus‑, kehittämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaa­tio­ky­vyk­kyyttä
• Hanke vahvistaa alueen innovaa­tio­eko­sys­teemiä
• Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallis­tu­vien tahojen joukkoa

Rahoi­tusta ei ole tarkoi­tettu nykyisiä raken­teita ylläpi­tä­viin hankkei­siin tai yksit­täisten tilai­suuk­sien tai tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen. Rahoi­tusta ei myönnetä toimin­ta­tu­kena hakijan normaa­lista toimin­nasta aiheu­tu­viin kustannuksiin.

Hankkeiden tukikel­poi­suus

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkit­tävä vaikutus hankkeen toteut­ta­mi­seksi ja toiminta on voittoa tavoit­te­le­ma­tonta. Lisäksi kehit­tä­mis­hank­keena tuettavan toiminnan tulosten tulee olla yleisesti hyödyn­net­tä­vissä yhtä toimijaa laajemmin.

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Jos kyse on yhteis­hank­keesta, kaikkien hakijoiden on täytet­tävä tuen saajalle asetetut edelly­tykset. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Rahoi­tusta voidaan myöntää pääsään­töi­sesti kokonais­kus­tan­nuk­sil­taan noin 60 000 euron hankkeille. Kehit­tä­mis­hank­keissa tuen määrä on pääsään­töi­sesti enintään 80 % hyväk­syt­tä­vistä kokonais­kus­tan­nuk­sista. Hankkeissa, joka sisältää inves­toin­teja, tuen määrä on enintään 70 %. Kehit­tä­mis­hank­kee­seen sisäl­tyvän inves­toinnin osuus on enintään 50 % hyväk­syt­tä­vistä kokonaiskustannuksista.

Hakijoita kannus­te­taan käyttä­mään erityi­sesti kertakorvaus-kustannusmallia, jossa tuki myönne­tään rahoi­tus­ha­ke­muk­sessa ja ‑päätök­sessä yksilöi­tyjen toimen­pi­teiden ja tuotosten perus­teella. Kerta­kor­vaus­hank­keen kustan­nusten lasken­ta­pe­rus­teena käyte­tään joko tosia­sial­lisia kustan­nuksia tai flat rate 7 % kustan­nus­mallia, ja palkka­kus­tan­nusten osalta tosia­sial­li­sesti aiheu­tu­neina kustannuksina. 

Muissa kuin kerta­kor­vaus­kus­tan­nus­mallin AKKE-hankkeissa käyte­tään pääsään­töi­sesti flat rate 40 % kustan­nus­mallia, jolloin kaikki muut hankkeen kustan­nukset kuin palkka­kus­tan­nukset korva­taan summalla, joka on 40 % hyväk­syt­tä­vistä palkkakustannuksista.

Lisätietoa kustan­nus­mal­leista AKKE-hakuohjeessa.

Rahoi­tuksen hakeminen 

AKKE-rahoituksessa on jatkuva haku. Saapu­neita hakemuksia otetaan käsit­te­lyyn kokous­ryt­miikan mukai­sessa aikataulussa.

Rahoi­tus­ha­kemus tulee jättää sähkö­pos­titse [email protected] tai postitse osoit­tee­seen: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Silta­katu 2, 80100 Joensuu. Rahoi­tusta haetaan määrä­muo­toi­sella lomak­keella. Ennen hakemuksen jättä­mistä on suosi­tel­tavaa neuvo­tella rahoit­tajan kanssa hankesuunnitelmasta.