Työnte­ki­jöitä ja matkai­li­joita Pohjois-Karjalaan

Työnte­ki­jöitä ja matkai­li­joita Pohjois-Karjalaan 2022–2023

Hankkeen keskei­senä tavoit­teena on Pohjois-Karjalan yritysten toimin­tae­del­ly­tysten paran­ta­minen sekä kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vauhdit­ta­minen rekry­toin­tio­saa­mista ja työnan­ta­ja­mie­li­kuvaa kehit­tä­mällä, työvoiman ja matkai­li­joiden saata­vuutta paran­ta­malla sekä synnyt­tä­mällä uutta osaamista ja palve­luita vastaa­maan kasva­nee­seen kotimaan matkailun kysyntään.

Hanke toteu­te­taan yhteis­hank­keena, jossa pääto­teut­ta­jana ja hallin­noi­jana on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja osato­teut­ta­jana Visit­Ka­relia Oy. Hankkeen toteu­tusaika on 1.3.2022–31.12.2023.

Hankkeen toteutus on jaettu kahteen työpa­ket­tiin (TP):

TP1: yritysten rekry­toin­tio­saa­misen ja työnan­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­minen sekä rekry­tointi kotimaassa ja ulkomailla (toteu­tus­vastuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Keskei­senä tavoit­teena on alueen yritysten rekry­toin­tio­saa­misen ja työnan­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­minen sekä osaavan työvoiman rekry­toi­minen maakun­taan alueen ulkopuo­lelta, jotta voidaan varmistaa yritysten toimin­ta­kyky, kasvu ja kilpai­lu­kyky. Työvoimaa houku­tel­laan kotimaassa nosta­malla esille yrityksiä työnan­ta­jina, työllis­ty­mis­ta­ri­noita ja työ- ja uramah­dol­li­suuksia, älykkään erikois­tu­misen toimia­loja, etätyö­mah­dol­li­suuksia sekä maakunnan elämisen laatu­te­ki­jöitä. Yritykset kokei­levat alueel­lisen yhteis­mark­ki­noinnin kautta uusia rekry­toin­ti­ta­poja ja ‑kanavia sekä kehit­tävät omaa työnantajamielikuvaansa.

TP2: kotimaan­mat­kailun kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen (toteu­tus­vastuu VisitKarelia)

Tavoit­teena on synnyttää uutta liike­toi­mintaa ja yhteis­työtä eri puolilla maakuntaa sijait­se­vien matkai­lu­yri­tysten välillä sekä lisätä matkai­lu­yri­tysten liike­toi­min­tao­saa­mista markki­noinnin ja mediayh­teis­työn osalta. Lisäksi tavoit­teena on tuoda Pohjois-Karjalaa tunne­tuksi vastuul­li­sena ja vetovoi­mai­sena matkai­lu­koh­teena, nostaa alueen imagoa kotimaan matka­koh­teena ja lisätä alueen houkut­te­le­vuutta erityi­sesti ruoka- ja elämys­mat­kailun näkökulmasta.

EAKR ja vipuvoimaa logot

Lisätie­toja