Tiedot­teet

Hanke: Matkailun vaiku­tuksia selvi­te­tään uudella työka­lulla Nurmeksessa 

Nurmek­sessa lähti käyntiin kesäkuussa matkai­lu­tut­kimus, joka on ensim­mäinen Pohjois-Karjalassa toteu­tet­tava digitaa­linen matkai­lu­tu­los­el­vitys. Selvitys koostuu matkai­li­ja­ky­se­lystä ja puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta. Matkai­li­ja­ky­selyn avulla saadaan tietoa mm. matkai­li­ja­pro­fii­leista, motii­veista, viipy­mästä ja kulutus­tot­tu­muk­sista. Puheli­no­pe­raat­to­ri­da­tasta saadaan tietoa taas matkailijamääristä. 

Ensim­mäinen selvi­tyksen tulok­sien kooste tehtiin kesän matkailijatiedoista. 

Matkai­lu­tu­los­el­vitys on työkalu, jonka avulla voidaan todeta alueta­lou­del­lisia vaiku­tuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää matkai­lu­mark­ki­noinnin kohden­ta­mi­sessa ja muissa kehitys­toi­men­pi­teissä. Dataa tullaan käymään läpi alueen matkai­lu­yri­tysten ja sidos­ryh­mien kanssa, jotta selvi­tyk­sestä saadaan paras mahdol­linen hyöty. 

Matkai­lu­tu­los­el­vitys on käynnissä 31.8.2023 saakka. Se on osa Matkai­lijat maail­malta 2.0 – Kasvua tiedolla ja kansain­vä­lis­ty­mi­sellä ‑hanketta, joka rahoi­te­taan osana Euroopan unionin korona­pan­de­mian johdosta toteu­tet­tavia toimia. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on myöntänyt hankkeelle EU:n ja valtion rahoi­tusta 153 913 euroa.

Parempaa palau­tetta ulkomaalaisilta 

Nurmes on tuttu matkai­lu­kohde monille, sillä noin puolet vastaa­jista kertoivat käyneensä siellä aiemminkin. Eniten Nurmek­seen tullaan rentou­tu­maan ja nautti­maan luonnosta. Alueen palve­luista ja aktivi­tee­teista Bomban kylpylä, erilaiset saunae­lä­mykset ja ulkoilma-aktiviteetit kiinnos­tivat eniten. 

Ulkomaan matkai­lijat ovat hieman tyyty­väi­sempiä Nurmek­seen lomakoh­teena kuin kotimaan matkai­lijat, mikä näkyy myös suosit­te­lu­ha­luk­kuu­dessa, NPS-luvussa melko suurena erona. Ulkomaan matkai­li­joiden mieli­kuvat ja varsi­nainen kohde­ko­kemus Nurmek­sesta kohta­sivat myös hieman paremmin kuin kotimaan matkai­li­joiden mielikuvat. 

Matkai­lu­ky­se­lyssä saatiin noin 800 avointa palau­tetta. Palaut­teissa tuli ilmi muun muassa asiak­kaiden tyyty­väi­syys luonnon­lä­hei­syy­teen, asiakas­pal­velun laatuun, tapah­tu­miin ja karja­laisen kulttuurin esille­tuo­mi­seen. Puu-Nurmes ihastutti matkai­li­joita idylli­syy­del­lään, ja sinne toivot­tiinkin lisää erilaisia myymä­löitä ja kahvila- ja ravin­to­la­pal­ve­luita. Lisäksi toivot­tiin julkisia liiken­neyh­teyksiä lisää alueelle ja sen sisällä, lapsi­per­heille tekemistä ja elämys­pal­ve­luita Pieliselle. 

Matkai­lu­tu­loja kertyi 9 miljoonaa euroa 

Kesä-elokuun aikana toteu­tet­tuun matkai­lu­ky­se­lyyn vastasi noin 1 050 henkilöä, joista suurin osa oli naisia. Yhteensä alueelle rekis­te­röityi operaat­torin mukaan noin 85 000 vierailua, joista päivä­kä­vi­jöitä oli noin 25 000 ja yöpyjiä 60 000. 

Nurmek­sessa yöpyjät käyttivät eniten rahaa majoi­tuk­siin, polttoai­nei­siin ja ravintola- ja kahvi­la­pal­ve­luihin. Päivä­kä­vijät taas kulut­tivat eniten polttoai­neiden ja ravintola- ja kahvi­la­pal­ve­luiden lisäksi ostok­siin. Keski­määrin päivää kohden päivä­kä­vijät käyttivät hieman enemmän rahaa kuin majoit­tujat. Raportti näytti matkai­lu­tu­loja olleen yhteensä otanta­vä­lillä noin yhdeksän miljoonaa euroa. 

Lisätiedot: Siru Hirvonen, Kansain­vä­lisen matkailun asian­tun­tija, Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus Oy PIKES, siru.hirvonen@pikes.fi, p. 050 462 1246