Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteisrekrykampanjaan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toteuttaa tänä vuonna useampia kampan­joita, joiden tarkoi­tuk­sena on kehittää paikal­listen yritysten työnantajamielikuva- ja rekry­toin­tio­saa­mista sekä houku­tella osaajia Pohjois-Karjalaan yhteisrekryillä.

Yritykset voivat kertoa tarpeis­taan sekä ilmoittaa kiinnos­tuk­ses­taan lähteä mukaan koulu­tuk­siin, tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin yrityshaku-verkkokyselyn kautta.

”Tämän vuoden kampanjat yritysten kanssa suunni­tel­laan kyselyn mukaan – eli nyt kannattaa kertoa toiveis­taan ja ilmoit­tautua, mikäli osaaja­hou­kut­telu ja rekry­tointi on yrityksen asialis­talla,” maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen kertoo.

Kampan­joissa hyödyn­ne­tään Pohjois-Karjalan brändiä, joka puhuu arvojen ja tasapai­noisen elämän puolesta sekä noste­taan esille yrityksiä työnan­ta­jina sekä työllis­ty­mis­ta­ri­noiden ja työ- ja uramah­dol­li­suuk­sien kautta.

”Vuoden aikana tapah­tu­vissa toimen­pi­teissä on kyse paitsi vetovoi­ma­vies­tin­nästä, mutta myös oman osaami­semme kehit­tä­mi­sestä.” Kysely on auki 13.2.2023 saakka, ja siihen pääsee osallis­tu­maan verkossa osoit­teessa: maailmankarjalaiset.fi/yrityshaku. Kaikkien yritys­ha­kuun osallis­tu­neiden kesken arvotaan somevi­deo­to­teutus joko työnan­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­mi­seen tai rekry­toin­tiin liittyen. Palkinto räätä­löi­dään voittajan tarpei­siin ja sen arvo on noin 3 000 euroa.