Meijän Digi

Meijän Digi ‑hanke

Meijän Digi ‑hanke (1.10.2020–31.12.2022) opastaa käyttäjiä sähköisten palve­luiden käytössä ja edistää sähköisten palve­luiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippu­no­peiden tieto­lii­ken­neyh­teyk­sien raken­ta­mista ja käyttöön­ottoa maaseu­dulla. Hankkeen tavoit­teena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteut­ta­mi­seen. Yhtenä keinona digituen antami­seksi kokeil­laan digibus­si­toi­mintaa maaseu­dulle. Tavoit­teena on myös kehittää digituen toimin­ta­mallia asiakas­nä­kö­kul­masta sosiaali- ja terveys­pal­ve­luihin koko maakun­nassa Heinä­vesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteis­työssä ikäih­misten palve­lujen toimi­joiden kanssa. 

Hanke tekee tiedotus- ja koordi­noin­ti­työtä eri toimia­lojen sähköisten palve­luiden tarjoa­jien sekä laaja­kais­tayh­teyk­sien raken­ta­jien kanssa. Hankkeella kunnille voidaan tarjota keski­tettyä palve­lu­ke­hit­tä­misen asiantuntija-apua, tiedo­te­taan ja lisätään asukkaiden osaamista sähköi­sistä palve­luista sekä tietoa laaja­kais­tayh­teyk­sistä ja niiden hyödyistä. 

Hankkeen kohde­ryh­mänä ovat maakunnan maaseu­tua­lueiden asukkaat, yritykset ja julkis­hal­linnon edustajat sekä sähköisten palve­luiden tarjoajat. Hankkeen sidos­ryhmiä ovat mm. kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriö, Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriö, Traficom, teleo­pe­raat­torit sekä digitu­keen ja laaja­kais­taan liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella. 

Hankkeen toteu­tuk­sessa ovat mukana Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Meidän IT- ja talous Oy, Siun sote ja Maaseudun Sivis­tys­liiton Pohjois-Karjalan Aluejär­jestö r.y.

Lisätie­toja